دانلود آهنگ معروف Eminem به نام Stan

دانلود آهنگ معروف Eminem به نام Stan

آهنگ ترند این روزهای اینستاگرام با نام استن از امینم

دانلود آهنگ جدید Eminem به نام Stan

Eminem New Song Stan

این آهنگ رو با بهترین کیفیت [Flac] و همچنین کیفیت 320Kb , 128Kb دانلود کنید

ژانر : Alternative & Indie Pop & Indie Rock  – سال انتشار  : 2005 – مدت زمان آهنگ : 6:44

Eminem Stan

جهت دانلود آهنگ Stan با صدای Eminem به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ Stan با صدای Eminem

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

My tea’s gone cold, I’m wondering why I got out of bed at all
چای من رفته سرد, من تعجب که چرا من از رختخواب بلند شدم در همه
The morning rain clouds up my window and I can’t see at all
باران صبح از پنجره من بالا می رود و من اصلا نمی توانم ببینم
And even if I could it’ll all be grey, but your picture on my wall
و حتی اگر بتوانم همه چیز خاکستری باشد اما عکس شما روی دیوار من
It reminds me, that it’s not so bad, it’s not so bad
به یاد من, که خیلی بد نیست, این خیلی بد نیست
My tea’s gone cold, I’m wondering why I got out of bed at all
چای من رفته سرد, من تعجب که چرا من از رختخواب بلند شدم در همه
The morning rain clouds up my window and I can’t see at all
باران صبح از پنجره من بالا می رود و من اصلا نمی توانم ببینم
And even if I could it’ll all be gray, but your picture on my wall
و حتی اگر بتوانم همه چیز خاکستری باشد اما عکس شما روی دیوار من
It reminds me, that it’s not so bad, it’s not so bad
به یاد من, که خیلی بد نیست, این خیلی بد نیست
Dear Slim I wrote you, but you still ain’t callin’
لاغر عزیز من به شما نوشت, اما شما هنوز هم زنگ نمی
I left my cell, my pager and my home phone at the bottom
من سلول من سمت چپ, پیجر من و تلفن من در پایین
I sent two letters back in autumn, you must not’ve got em
من دو نامه در پاییز ارسال, شما باید اونا کردم
There probably was a problem at the post office or something
احتمالا مشکلی در اداره پست یا چیزی وجود داشته است
Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot ’em
گاهی اوقات من خط ناخوانا نشانی بیش از حد درهم و برهم وقتی که من نقطه اونا
But anyways, F*** it, what’s been up man, how’s your daughter?
ولی به هر حال, لعنت به این, چه شده است تا مرد, دختر خود را چگونه است?
My girlfriend’s pregnant too, I’m ’bout to be a father
دوست دختر من باردار بیش از حد, من هستم ‘ تقلا به یک پدر
If I have a daughter, guess what I’mma call her?
اگر من یک دختر, حدس بزنید چه من او را پاسخ?
I’mma name her Bonnie
اسمش رو بانی میذارم
I read about your Uncle Ronnie too, I’m sorry
در مورد عمو رونی هم خوندم متاسفم
I had a friend kill himself over some bitch who didn’t want him
من تا به حال یک دوست خود را بیش از برخی از عوضی که او را نمی خواهم کشتن
I know you probably hear this every day, but I’m your biggest fan
من می دانم که شما احتمالا شنیدن این هر روز, اما من بزرگترین فن شما هستم
I even got the underground shit that you did with Skam
من حتی گه زیرزمینی که شما با اسکام انجام دادید
I got a room full of your posters and your pictures, man
اتاقی پر از پوسترها و عکسهای تو کردم مرد
I like the shit you did with Rawkus too, that shit was phat
من دوست دارم گه شما با راوکوس انجام بیش از حد, که گه بزرگ بود
Anyways, I hope you get this man, hit me back
به هر حال, من امیدوارم که شما این مرد, به من ضربه تماس
Just to chat, truly yours, your biggest fan, this is Stan
فقط به چت, واقعا مال شما, بزرگترین فن خود را, این استن است

My tea’s gone cold, I’m wondering why I got out of bed at all
چای من رفته سرد, من تعجب که چرا من از رختخواب بلند شدم در همه
The morning rain clouds up my window and I can’t see at all
باران صبح از پنجره من بالا می رود و من اصلا نمی توانم ببینم

And even if I could it’ll all be gray, but your picture on my wall
و حتی اگر بتوانم همه چیز خاکستری باشد اما عکس شما روی دیوار من
It reminds me, that it’s not so bad, it’s not so bad
به یاد من, که خیلی بد نیست, این خیلی بد نیست

Dear Slim, you still ain’t called or wrote; I hope you have a chance
لاغر عزیز, شما هنوز هم به نام نیست و یا نوشت; من امیدوارم که شما یک شانس
I ain’t mad, I just think it’s F***ed up you don’t answer fans
من دیوانه نیستم فقط فکر می کنم تموم شد شما به طرفداران پاسخ نمی دهید
If you didn’t want to talk to me outside the concert
اگر نمی خواستید خارج از کنسرت با من صحبت کنید

You didn’t have to, but you could’ve signed an autograph for Matthew
شما مجبور نیستید اما می توانستید یک امضا برای متیو امضا کنید
That’s my little brother man, he’s only six years old
که برادر کوچک من مرد است, او تنها شش سال دارد
We waited in the blistering cold for you
ما در سرمای تاول زده منتظر شما بودیم

For four hours and you just said no
چهار ساعت و تو فقط نه گفتی
That’s pretty shitty man, you’re like his F***ing idol
این مرد خیلی انت است, شما مانند بت لعنتی خود هستید
He wants to be just like you, man, he likes you more than I do
او می خواهد به درست مثل شما, مرد, او شما را دوست دارد بیش از من
I ain’t that mad though, I just don’t like being lied to
من که دیوانه نیست هر چند, من فقط دوست ندارم که به دروغ
Remember when we met in Denver?
به یاد داشته باشید زمانی که ما در دنور ملاقات?
You said if I’d write you, you would write back
شما گفتید اگر من می خواهم به شما ارسال, شما تماس ارسال
See, I’m just like you in a way
ببینید, من درست مثل شما در راه هستم
I never knew my father neither
من هرگز پدرم را نمی شناختم
He used to always cheat on my mom and beat her
او با استفاده از همیشه در مادر من تقلب و ضرب و شتم او
I can relate to what you’re saying in your songs
من می توانم به شما بگویم که در ترانه های شما چه می گویید
So when I have a shitty day, I drift away and put ’em on
بنابراین هنگامی که من یک روز انت, من بی اراده دور قرار داده و اونا در
Cause I don’t really got shit else
چون من واقعا چیز دیگری ندارم
So that shit helps when I’m depressed
به طوری که گه کمک می کند تا زمانی که من افسرده هستم
I even got a tattoo of your name across the chest
من حتی یک خال کوبی از نام خود را در سراسر قفسه سینه کردم
Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds
حتی گاهی خودم را می برم تا ببینم چقدر خونریزی می کند
It’s like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me
این مثل ادرنالین است, درد چنین عجله ناگهانی برای من است
See everything you say is real, and I respect you cause you tell it
ببینید همه چیزهایی که می گویید واقعی است و من به شما احترام می گذارم زیرا به شما می گویم
My girlfriend’s jealous cause I talk about you 24/7
دوست دختر من حسادت علت من در مورد شما صحبت 24/7
But she don’t know you like I know you, Slim, no one does
اما او شما را نمی دانم مثل من شما می دانید, لاغر, هیچ کس نمی کند
She don’t know what it was like for people like us growing up
او نمی داند برای افرادی مانند ما که بزرگ می شوند چگونه بود
You gotta call me, man, I’ll be the biggest fan you’ll ever lose
شما باید با من تماس, مرد, من بزرگترین فن شما همیشه از دست دادن
Sincerely yours, Stan
ارادتمند شما, استن
P.S. We should be together too
پ. ن: ما هم باید با هم باشیم

My tea’s gone cold, I’m wondering why I got out of bed at all
چای من رفته سرد, من تعجب که چرا من از رختخواب بلند شدم در همه
The morning rain clouds up my window and I can’t see at all
باران صبح از پنجره من بالا می رود و من اصلا نمی توانم ببینم
And even if I could it’ll all be gray, but your picture on my wall
و حتی اگر بتوانم همه چیز خاکستری باشد اما عکس شما روی دیوار من

It reminds me, that it’s not so bad, it’s not so bad
به یاد من, که خیلی بد نیست, این خیلی بد نیست

Dear Mr. I’m-Too-Good-to-Call-or-Write-My-Fans
من بیش از حد خوب به تماس و یا نوشتن من طرفداران هستم
This’ll be the last package I ever send your ass
این خواهید بود که بسته گذشته من تا به حال ارسال خود را
It’s been six months and still no word, I don’t deserve it?
این شش ماه و هنوز هم هیچ کلمه ای شده, من لیاقتش را ندارم?
I know you got my last two letters
من می دانم که شما دو نامه گذشته من
I wrote the addresses on ’em perfect
من نشانیها را روی ایشان نوشتم

So this is my cassette I’m sending you, I hope you hear it
بنابراین این کاست من است من به شما ارسال, من امیدوارم که شما را بشنود
I’m in the car right now, I’m doing 90 on the freeway
من در ماشین هستم در حال حاضر, من انجام 90 در اتوبان
Hey, Slim, I drank a fifth of vodka, you dare me to drive
سلام لاغر من یک پنجم ودکا نوشیدم تو جرات داری رانندگی کنم
You know the song by Phil Collins “In the Air of the Night”
ترانه فیل کالینز “در هوای شب”را می شناسید
About that guy who could’ve saved that other guy from drowning
درباره اون مردی که میتونه اون مرد دیگه رو از غرق شدن نجات بده
But didn’t, then Phil saw it all, then at a a show he found him
اما این کار را نکرد, سپس فیل همه چیز را دید, سپس در یک نمایش او را پیدا کرد
That’s kinda how this is, you could’ve rescued me from drowning
که نیمه چگونه این است, شما می توانید از من از غرق شدن نجات
Now it’s too late, I’m on a thousand downers now, I’m drowsy
حالا دیگه خیلی دیر شده من الان در هزار داونر هستم
And all I wanted was a lousy letter or a call
و تنها چیزی که می خواستم یک نامه کثیف یا یک تماس بود
I hope you know I ripped all of your pictures off the wall
من امیدوارم که شما می دانید من پاره پاره تمام تصاویر خود را از دیوار
I loved you Slim, we could’ve been together, think about it
من شما را دوست داشتم باریک, ما می تواند با هم بوده ام, در موردش فکر کن
You ruined it now, I hope you can’t sleep and you dream about it
تو الان خراب کردی امیدوارم نتونی بخوابی و در موردش خواب ببینی
And when you dream
و وقتی خواب می بینید
I hope you can’t sleep and you scream about it
امیدوارم نتوانید بخوابید و از این بابت فریاد می زنید
I hope your conscience eats at you
امیدوارم وجدان شما را بخورد
And you can’t breathe without me
و بدون من نمی توانی نفس بکشی
See, Slim, shut up bitch, I’m tryna talk
دیدن, باریک, خفه شو, سگ ماده, من ترینا بحث
Hey, Slim, that’s my girlfriend screamin’ in the trunk
هی, باریک, که دوست دختر من فریاد در تنه
But I didn’t slit her throat, I just tied her up, see I ain’t like you
اما من گلو او را شکاف نیست, من فقط او را گره خورده است تا, دیدن من شما را دوست ندارد
Cause if she suffocates she’ll suffer more and then she’ll die too
چون اگر او خفه شود بیشتر رنج خواهد برد و سپس او نیز خواهد مرد

Well, gotta go, I’m almost at the bridge now
خوب, باید برم, من تقریبا در پل در حال حاضر
Oh shit, I forgot, how am I supposed to send this shit out?
اوه گه, من را فراموش کرده, چگونه من قرار است به ارسال این گه?

My tea’s gone cold, I’m wondering why I got out of bed at all
چای من رفته سرد, من تعجب که چرا من از رختخواب بلند شدم در همه
The morning rain clouds up my window and I can’t see at all
باران صبح از پنجره من بالا می رود و من اصلا نمی توانم ببینم

And even if I could it’ll all be gray, but your picture on my wall
و حتی اگر بتوانم همه چیز خاکستری باشد اما عکس شما روی دیوار من
It reminds me, that it’s not so bad, it’s not so bad
به یاد من, که خیلی بد نیست, این خیلی بد نیست

Dear, Stan, I meant to write you sooner but I just been busy
عزیز, استن, من به معنای به شما ارسال هر چه زودتر اما من فقط مشغول بوده است
You said your girlfriend’s pregnant now, how far along is she?
شما گفت: دوست دختر خود را باردار در حال حاضر, تا چه حد همراه است او?
Look, I’m really flattered you would call your daughter that
ببین من واقعا خوشحالم که شما دخترت را اینگونه صدا می کنید
And here’s an autograph for your brother
و این هم یک امضا برای برادرت

I wrote it on a Starter cap
روی کلاه استارت نوشتم
I’m sorry I didn’t see you at the show, I must’ve missed you
ببخشید من تو نمایشگاه ندیدم حتما دلم برات تنگ شده بود
Don’t think I did that shit intentionally just to diss you
فکر نکنید که من این کار را عمدا انجام دادم تا شما را ناراحت کنم
But what’s this shit you said about you like to cut your wrists too?
اما چه این گه شما در مورد شما گفت دوست دارید برای کاهش مچ دست خود را بیش از حد?
I say that shit just clowning, dawg, come on, how F***ed up is you?
من می گویم که گه فقط لودگی, سپیده دم, بفرمایید, چگونه تموم شد شما است?
You got some issues Stan, I think you need some counseling
شما برخی از مشکلات استن کردم, من فکر می کنم شما نیاز به برخی از مشاوره
To help your ass from bouncing off the walls when you get down some
برای کمک به الاغ خود را از تندرست کردن دیوار زمانی که شما پایین برخی از
And what’s this shit about us meant to be together?
و چه این گه در مورد ما به معنای با هم باشد?
That type of shit’ll make me not want us to meet each other
این نوع از گه را به من نمی خواهم ما را به دیدار با یکدیگر
I really think you and your girlfriend need each other
من واقعا فکر می کنم شما و دوست دخترتان به یکدیگر احتیاج دارید
Or maybe you just need to treat her better
یا شاید شما فقط باید با او بهتر رفتار کنید
I hope you get to read this letter, I just hope it reaches you in time
امیدوارم این نامه را بخوانید فقط امیدوارم به موقع به دست شما برسد
Before you hurt yourself, I think that you’ll be doing just fine
قبل از اینکه شما خودتان صدمه دیده, من فکر می کنم که شما انجام می شود فقط خوب
If you relax a little, I’m glad I inspire you, but Stan
اگر شما استراحت کمی, من خوشحالم که من به شما الهام بخش هستم, اما استن
Why are you so mad?
چرا شما خیلی دیوانه?
Try to understand, that I do want you as a fan
سعی کنید به درک, که من نمی خواهم شما به عنوان یک فن
I just don’t want you to do some crazy shit
من فقط نمی خواهم شما را به انجام برخی از گه دیوانه
I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick
من این یک گه را در اخبار چند هفته پیش دیدم که مرا بیمار کرد
Some dude was drunk and drove his car over a bridge
برخی از شخص مست بود و سوار ماشین خود را بیش از یک پل
And had his girlfriend in the trunk
و تا به حال دوست دختر خود را در تنه
And she was pregnant with his kid
و او با بچه اش باردار بود
And in the car they found a tape, but they didn’t say who it was to
و در ماشین نواری پیدا کردند اما نگفتند برای کیست
Come to think about it, his name was…
بیا فکرش را بکن اسمش بود…
It was you.
کار تو بود.
Damn!
لعنت!

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

به این آهنگ چه امتیازی میدهید؟

میانگین امتیاز : 3.8 / 5. تعداد آرا : 12

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

نظرات کاربران 👇 ( ❌پیام های حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز تایید نخواهد شد❌ )

2 نظر
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد

 • Eazy-E

  سلام ادمین میشه آهنگ Real Muthaphu...in G's از ایزی ای رو هم تو سایت خوبتون قرار بدید.

  2 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به Eazy-E

   اوکی شد

   2 ماه پیش پاسخ
برای دانلود آهنگها از کانال تلگرام لطفا عضو شوید ❤
عضویت ✔