دانلود آهنگ زیبای Eminem به نام Mockingbird با بهترین کیفیت Flac

دانلود آهنگ زیبای Eminem به نام Mockingbird

آهنگ ترند شده امینم با نام مرغ مقلد + نسخه تیک تاک اضافه شد

دانلود آهنگ زیبای Eminem به نام Mockingbird

Eminem New Song Mockingbird

این آهنگ رو با بهترین کیفیت [Flac] و همچنین کیفیت 320Kb , 128Kb دانلود کنید

ژانر آهنگ : Rap/Hip Hop – سال انتشار آهنگ : 2004 – مدت زمان اهنگ : 4:10

دانلود آهنگ زیبای Eminem به نام Mockingbird

جهت دانلود آهنگ Mockingbird با صدای Eminem به ادامه مطلب مراجعه کنید …

نسخه تیک تاک 👇👇👇

دانلود

متن آهنگ Mockingbird با صدای Eminem

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

I know sometimes things may not always make sense to you right now
می‌دونم که بعضی وقتها نه همیشه اتفاقات برای تو در لحظه مفهومی ندارن
But hey, what daddy always tell you?
ولی هی، بابا همیشه بهت چی گفته؟
Straighten up little soldier
صاف وایسا سرباز کوچک
Stiffen up that other limb
اون پاپتم صاف کن
What you crying about?
واسه چی گریه می‌کنی؟
You got me
تو منو داری

Hailie I know you miss your mom and I know you miss your dad
هیلی می‌دونم دلت برای مامان و بابا تنگ شده
Well I’m gone but I’m trying to give you the life that I never had
آره خوب من رفتم ولی سعی کردم زندگی برات بسازم که خودم هرگز نداشتم
I can see you’re sad, even when you smile, even when you laugh
ناراحتیت رو می‌بینم، حتی اگه بخندی
I can see it in your eyes, deep inside you want to cry
اون رو توی چشات می‌بینم، می‌بینم که تو اعماق وجودت می خوای گریه کنی
Cuz you’re scared, I ain’t there?
دلیل ترسیدنت این بود که من اونجا نبودم؟
Daddy’s with you in your prayers
بابا با دعاهای تو همیشه پیشت هست
No more crying, wipe them tears
دیگه گریه نکن، اشکاتو خشک کن
Daddy’s here, no more nightmares
بابا اینجاست، کابوس تموم شد
We gon’ pull together through it, we gon’ do it
می‌ریم که دوباره با هم باشیم، این کار رو انجام می دیم
Laney uncles crazy, aint he?
عموی لینی دیوونست، نیست؟
Yeah but he loves you girl and you better know it
آره اما دختر اون تو رو دوست داره، خودت بهتر می‌دونی
We’re all we got in this world
ما هممون به این دنیا آورده شدیم
When it spins, when it swirls
وقتی که می‌چرخید و چرخ می‌خورد
When it whirls, when it twirls
وقتی که می‌چرخید و می‌چرخید
Two little beautiful girls
دو تا دختر قشنگ
Lookin’ puzzled, in a daze
گیج به این پازل نگاه می‌کردند
I know it’s confusing you
می‌دونم که دلسردت می‌کنه
Daddy’s always on the move, mamma’s always on the news
پدر همیشه در حال حرکته، مادر همیشه تو اخباره
I try to keep you sheltered from it but somehow it seems
سعی کردم تو رو از اون حفظ کنم ولی خوب گاهی دیده می‌شه
The harder that I try to do that, the more it backfires on me
سختر از اینکه من بخوام انجامش بدم، اینکه بیشتر به من ضربه می‌زنه

All the things growing up his daddy that he had to see
همه چیز بزرگ می‌شن و پدر باید اونارو ببینه
Daddy don’t want you to see but you see just as much as he did
بابا نمی‌خواست تو اونا رو ببینی ولی تو بیشتر از اون می‌دونی
We did not plan it to be this way, your mother and me
قرار نبود اینطوری بشه، مادرت و من
But things have gotten so bad between us
اما همه چیز بین ما بد پیش رفت
I don’t see us ever being together ever again
فکر نمی‌کنم دیگه بتونیم با همدیگه باشیم
Like we used to be when we was teenagers
مثل اون وقتا که نوجوون بودیم
But then of course everything always happens for a reason
ولی قطعاً هر چیزی به یک دلیلی اتفاق می‌افته
I guess it was never meant to be
فکر کنم قرار نبوده که اینجوری بشه
But it’s just something we have no control over and that’s what destiny is
اما این چیزی بود که ما تسلطی روش نداشتیم و در واقع تقدیر این بود
But no more worries, rest your head and go to sleep
اما نگران نباش، سرت رو بزار زمین و بخواب
Maybe one day we’ll wake up and this will all just be a dream
شاید یک روز از خواب پاشی و ببینی همه اینها تو خواب بوده

[Chorus]
Now hush little baby, don’t you cry
هیس کوچولوی من، گریه نکن
Everything’s gonna be alright
همه چی درست می‌شه
Stiffen that upper lip up little lady, i told ya
لبت رو صاف کن خانم کوچولو، بهت می‌گم
Daddy’s here to hold ya through the night
بابا اینجاست که توشب مواظبت باشه
I know mommy’s not here right now and we don’t know why
می دونم که مامان الان اینجا نیست و نمی‌دونیم چرا
We feel how we feel inside
ما حسی رو داریم که در درون حس می‌کنیم
It may seem a little crazy, pretty baby
به نظر دیوونگی می‌یاد، کوچولوی خوشگلم
But i promise momma’s gon’ be alright
اما قسم می‌خورم که مادرت حالش خوب می‌شه

It’s funny
خنده‌داره
I remember back one year when daddy had no money
یادم میاد یک سال پیش رو وقتی که بابا هیچ پولی نداشت
Mommy wrapped the Christmas presents up
مامان هم کادوهای کریسمس رو بست
And stuck ’em under the tree and said some of ’em were from me
و اونا رو زیر درخت قرار داد و گفت چند تا از اونا مال منه
Cuz daddy couldn’t buy ’em
چون بابا نمی تونست بخره
I’ll never forget that Christmas I sat up the whole night crying
هیچوقت اون کریسمس رو فراموش نمی‌کنم تمام شب رو گریه می‌کردم
Cuz daddy felt like a bum, see daddy had a job
چون پدر احساس می‌کرد یه مفت خوره، ببین پدر کار داشت
But his job was to keep the food on the table for you and mom
اما کارش گذاشتن غذا روی میز برای تو و مامان بود
And at the time every house that we lived in
اون موقع هر خونه‌ای که ما توش زندگی می‌کردیم
Either kept getting broke into and robbed
یه عده میومدن تو و ازش دزدی می‌کردن
Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar
یا خونه رو برای فروش می‌ذاشتن و مامان یه کم پول برای تو توی یه شیشه نگه داشته بود
Tryna start a piggy bank for you so you could go to college
یه جور قلک بریا تو تا بتونی بری دانشگاه
Almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it
تقریباً هزار دلار داشت تا وقتی که یکی شیکوندش و اونو دزدید
And I know it hurt so bad it broke your momma’s heart
و می‌دونم خیلی مامانتو اذیت کرد و قلبش رو شیکست
And it seemed like everything was just startin’ to fall apart
و انگاری از همون موقع همه چی به هم ریخت
Mom and dad was arguin’ a lot so momma moved back
مامان و بابا خیلی جر و بحث می‌کردن و مامان رفت
On the Chalmers in the flat one bedroom apartment
به چالمرز توی یک آپارتمان یک خوابه
And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara
و پدر هم رفت به قسمت دیگه مایل هشتم تو ناوارا
And that’s when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre
و همون موقع بابا با یک سی دی رفت کالیفرنیا به ملاقات دکتر دره
And flew you and momma out to see me
و بعد با پرواز اومد که تو و مامان اومدین منو ببینین
But daddy had to work, you and momma had to leave me
اما بابا باید کار می‌کرد، تو و مامانت باید منو ترک می‌کردین
Then you started seeing daddy on the T.V. and momma didn’t like it
بعدش تو بابا رو تو تلویزیون می‌دیدی و مامان این رو دوست نداشت
And you and Laney were to young to understand it
و تو و لینی خیلی کوچیکتر این بودید که درک کنید
Papa was a rollin’ stone, momma developed a habit
بابا یک رولینگ استون شده بود، مامان هم معتاد
And it all happened too fast for either one of us to grab it
و همه اینا انقدر زود اتفاق افتاد که هیچکدوم نتونستیم جمعش کنیم
I’m just sorry you were there and had to witness it first hand
متأسفانه تو اونجا بودی و شاهد همه چیز
Cuz all I ever wanted to do was just make you proud
چون تنها کاری که من همیشه می‌خواستم انجام بدم، این بود که تو رو سربلند کنم
Now I’m sittin in this empty house, just reminiscing
حالا من توی خونه خالی نشستم و دارم خطارات رو به یاد میارم
Lookin’ at your baby pictures, it just trips me out
به عکسای بچگی تو نگاه می‌کنم، من رو به دور دستا می‌بره
To see how much you both have grown, it’s almost like you’re sisters now
تا ببینم چقدر شماها بزرگ شدید، حالا دیگه تقریباً عین خواهرت می‌مونه
Wow, guess you pretty much are and daddy’s still here
وای، فکر کنم خوشگل تر شدی، بابا هنوز اینجاست
Laney I’m talkin’ to you too, daddy’s still here
لینی با تو هم هستم، بابا هنوز اینجاست
I like the sound of that, yeah
آره از شنیدنش خوشم میاد
It’s got a ring to it don’t it?
یه صدای زنگ مانندی داره، نداره؟
Shh, momma’s only gone for the moment
هیس، مامان فقط برای چند لحظه رفته

[Chorus]

And if you ask me too
اگه از منم بپرسی
Daddy’s gonna buy you a mockingbird
پدر رفته یه جوجو بخره
I’mma give you the world
من همه دنیا رو هم بهت می‌دم
I’mma buy a diamond ring for you
برات یه حلقه الماس خریدم
I’mma sing for you
برات آواز خوندم
I’ll do anything for you to see you smile
هرکاری برات می‌کنم تا خندت رو ببینم
And if that mockingbird don’t sing and that ring don’t shine
اگه جوجو نخوند و اون انگشتر هم برق نزد
I’mma break that birdies neck
گردن جوجو رو می‌شکونم
I’d go back to the jewler who sold it to ya
و بر می‌گیردم به اون جواهر فروشی که اون رو به تو فروخته
And make him eat every carat don’t **** with dad (haha)
و مجبورش می‌کنم هرچی طلا داره بخوره تا دیگه بابا رو سرکار نزاره…

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

به این آهنگ چه امتیازی میدهید؟

میانگین امتیاز : 4.4 / 5. تعداد آرا : 2226

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

نظرات کاربران 👇 ( ❌پیام های حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز تایید نخواهد شد❌ )

156 نظر
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد

 • Ma_kia

  واقا میگم نظرات باهم فرق دارن یکی دوست داره امینم گوش میده یکی بی تی اس بابا چقدر دعوا میکنین آقا تهش یکیتون برنده شد به چی رسیدین؟

  بعد یه سوال شما امینم فنایی که دارین میگین بچه سال چرا بین میلیون ها آدم که بی تی آسو دوست دارن نباید بچه سال باشه؟

  خب هست دیگه کوچیکه بزرگ دوسشون دارن و اینکه میگین بچه سال مگه خودتون چند سالتونه یجوری حرف میزنین انگار آدم ۳۰ ساله میشینه کامتن هیت میزاره.

  تهش دیگه ۲۰ سالتونه دیگه.

  ادمین تورو خدا بیا تو دعوا رو تموم کن خواهش میکنم یکاری کن همه با هم دوست باشن.

  یعنی چی بین بی تی اس و امینم باهم دعوا دارن مگه

  من مثلا بی تی آسو دوست دارم ولی به امینم هیت نمیدم چون دلیل نداره بیاین دعوا رو تموم کنیم با هم دوست باشیم ما به دنیا نیومدیم که دعوا کنیم

  3 ساعت پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به Ma_kia

   والا نمیدونم چی بگم.

   2 ساعت پیش پاسخ
 • aydin

  بسیار متشکرم، از هر سایتی که جستجو میکردم یکم توش نارضایتی داشتم ولی مدل ارائه سایت شما خیلی بهتر بود.💝💝💝

  واقعا امینم جزو بهترین‌های تاریخه.💝💝💝⚡️⚡️⚡️😎😎😎

  2 هفته پیش پاسخ
 • خدای رپ

  سلام میشه ترو خدا bomb first از توپاک وprelude از جی زی رو در سایت خوبتون قرار میدید دستتون درد نکنه آقا لینک اسپاتیفای نتونستم پیدا کنم که بفرستم ببخشید

  2 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به خدای رپ

   پیدا کنم چشم.

   2 ماه پیش پاسخ
 • ❤️💔🩵

  من خودم ده نودیم ولی از بی تی اس متنفرم همینطور امینه ولی به فن هاسون احترام میزارم چون نطر اون ها برای من مهم دلیل نمیشه که شما یامن دوست ندارم بی احتمی نکن من حتما سنم از شما کم تر ولی بی احترامی نمیکنم به یکی که از خودم سنش کوچک تر واقعا برای شما متاسفم اگر کسی یو با زبونت ناراحت کنی خیلی آزار دهنده برای خودت میگم😘🥰🙏🏻

  2 ماه پیش پاسخ
  • Eminem در پاسخ به ❤️💔🩵

   Im a Eminem fan he is god of rap

   1 ماه پیش پاسخ
  • 𝔻𝔸ℝ𝕂 𝔾𝕀ℝ𝕃 در پاسخ به ❤️💔🩵

   خیلی خوشحالم با اینکه ازشون بدت میاد توهین نمی کنی❤️من طرفدارم اما از اینکه تو با اینکه بدت میاد توهین نمیکنی خوشحالم❤️

   3 هفته پیش پاسخ
  • lilly در پاسخ به ❤️💔🩵

   کسی به تو نگفته به بی تی اس چیزی بگی!... درکل نظر توعه ولی متنفر باشی با طرفداراش نمی تونی در بی افتی در کل صدا تو نمیشنوم 🥰😘🙏🏻

   3 روز پیش پاسخ
  • Ma_kia در پاسخ به ❤️💔🩵

   یک آدم داره با شما حرف میزنه

   3 ساعت پیش پاسخ
 • سیگمای 12 ساله از گنگستان 🗿

  ادمین ی کیلو تخمه خریدم بشین کانتارو باهم بخونیم 🗿🗿🗿🗿

  2 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به سیگمای 12 ساله از گنگستان 🗿

   🤣

   2 ماه پیش پاسخ
 • خود توپاک

  سلام میتونید Bomb First توپاک رو هم در سایت خوبتون قرار بدید

  3 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به خود توپاک

   لینک اسپاتیفای بدید راحت میشه قرار داد.

   3 ماه پیش پاسخ
 • رپ آمریکا

  سلام میشه آهنگ chronic intro از دکتر دره و what would you do از داگ پوند رو در سایت خوبتون قرار بدید

  3 ماه پیش پاسخ
 • رپ آمریکا

  سلام میشه what would you do از داگ پوند و chronic intro از دکتر دره رو در سایت خوبتون قرار بدید

  3 ماه پیش پاسخ
 • رپ آمریکا

  سلام میشه chronic intro از دکتر دره و what would you do از داگ پوند رو در سایت خوبتون قرار بدید ممنون

  3 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به رپ آمریکا

   قرار گرفت

   2 ماه پیش پاسخ
 • DR.DRE

  سلام میشه آهنگ bit.ches aint sh.it دکتر دره و the chronic intro دکتر دره و fu.ck wit dre day دکتر دره و what would you do از داگ پوند و real muthaph.uckkin g's از ایزی ای رو در سایت خوبتون قرار بدید

  3 ماه پیش پاسخ
 • DR.DRE

  سلام میشه realnig.gz از گروه nwa و آهنگ problem از آریانا گرانده رو در سایت خوبتون بزارید

  3 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به DR.DRE

   اوکی شد

   3 ماه پیش پاسخ
 • ice cube

  سلام میشه who shot ya از بیگی رو در سایت خوبتون قرار بدید

  3 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به ice cube

   بله

   3 ماه پیش پاسخ
 • ی امینم فن

  سلام داداش میتونی آهنگ wut would you do eazy e و ole school sh.it Eazy-E و Don’t Bite the Phunk از Kokane یا کوکان اسم خواننده تو سایت خوبتون قرار بدید دو تا آهنگ اولی از ایزی ای هستش و سومین آهنگ از Kokane یا کوکان میتونید این سه تا آهنگ رو در سایت خوبتون قرار بدید ممنون

  3 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به ی امینم فن

   قرار گرفت

   3 ماه پیش پاسخ
 • ی امینم فن

  سلام آهنگ it's on eazy e رو هم در سایت خوبتون قرار دهید از ایزی ای هست

  3 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به ی امینم فن

   بله چشم.

   3 ماه پیش پاسخ
 • ی امینم فن

  سلام میشه آهنگ Im Not Rich & Still Lyin رو از هنرمند فیفتی سنت تو سایت خوبتون قرار بدید ممنون

  3 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به ی امینم فن

   بله اوکی شد.

   3 ماه پیش پاسخ
 • ستاد مبارزه با بجه سال

  اینترنت جای بچه سال نیست کسی که بتس فنه بچه ساله اونی که امینم رو باهاشون مقایسه میکنه بچه سال تره اونیم که سرش بحث میکنه از گروه قبلی بچه سال تره خلاصه مطلب اینکه شما نمیتونین از یه دهه نودی انتظار داشته باشین که مقل نسل ما باشن چون شرایط ما فرق میکرد (روی صحبتم با دهه هفتاد و هشتاده). یه زمانی یه خواننده یا یه بازیگر یا کارگردان وافعا تلاش میکرد تا اون چیزی که تولید میکرد تو دل مردم جا باز کنه الان اینجوری نیست میشه به وضوح دید این موضوعو الان کافیه یکی از اعضای لگبت باشی یا آهنگ یا فیلم درباره حمایت از اینا باشه تا یدفعه بترکونی تمام پله های ترقی رو جامپ بزنی میتونی اثبات حرفمو توی فیلمای جدید مارول ببینی که همه قهرمانا به طرز عجیبی هم زن شدن هم سیاه پوست هم لزبین چیزیه که حتی توی کمیک هم نبود ولی الان تو فیلما هست. به هرحال خواستم بگم شما مسئول خودت و خانواده خودت هستی تو نمیتونی کسیو مجبور کنی که رشد عقلی داشته باشه نمیتونی مجبورش کنی چیزیو که دوست داره یهو دوست نداشته باشه چونکه جهان داره به این سمت پیش میره کم کم نمیتونی متوقفش کنی تنها کاری که میتونی بکنی اینه که بیخیالشون شی و امیدوار باشی وقتی بزرگ شدن سر عقل بیان بزارین تو این دوره لذت زندگیو ببرن بعدا بزرگ میشن سر عقل میان الان یخورده دارن افراطی رفتار میکنن بعدا درست میشن. امیدوارم ببینیم اون روزیو که مردم ایران برگشتن به اصالت آریایی خودشون و سر عقل اومدن امیدوارم بفهمن که بحث کردن سر چهارتا خواننده چقدر موضوع بیهوده ایه امیدوارم متوجه بشن که چقدر تحت حیله و فریب های دولت های شرقی و غربی و خودی قرار گرفتن امیدوارم بفهمن که ارزششون خیلی بالاتر این حرفاست که اسلام و عرب رعیت صداشون کنن و با واحد شمارش حیوانات تعدادشونو اندازه بگیرن(نفر). امیدوارم یه روزی شاهد ایران حقیقی و آریایی باشم نه یه کشوری که تحت سیطره حکومت طالبانیه و تقریبا از کل دنیا توسری میخوره. به امید آزادی

  3 ماه پیش پاسخ
  • به تو چه در پاسخ به ستاد مبارزه با بجه سال

   دوست عزیز یکی بی تی اس دوست داره یکی امینه رو پس اگر می‌خواهید فرق بزارید کمشید آن های

   مو تهرک 😎

   2 ماه پیش پاسخ
  • lilly در پاسخ به ستاد مبارزه با بجه سال

   اولا درست تایپ کن بی تی اس تو چه گشادیت میادی پس چرا عین رمان میای مینویسی

   3 روز پیش پاسخ
 • همایون

  دعوای کودکان بجه سال را مشاهده میکنید

  3 ماه پیش پاسخ
 • ممد قلی ) اخر شرارت(

  کودکان در حال بحث و مجادله هستند

  4 ماه پیش پاسخ
 • k

  سلام آهنگ bloody sunday yelawolf رو هم در سایت خوبتون قرار بدید متشکرم

  4 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به k

   از کی هست؟

   4 ماه پیش پاسخ
   • k در پاسخ به admin

    از یلاولف هستش اینم انگلیسی اسم رپر yelawolf

    4 ماه پیش پاسخ
    • admin در پاسخ به k

     موزیک رسمی نیست فری استایله

     4 ماه پیش پاسخ
   • k در پاسخ به admin

    خواهشا متن آهنگ رو هم قرار بدید ممنون

    4 ماه پیش پاسخ
   • k در پاسخ به admin

    از رپر ی به اسم یلاولف متن آهنگ رو هم قرار بدید ممنون

    4 ماه پیش پاسخ
 • snoop

  سلام آهنگ young wild snoop dog ft wiz khalifa رو هم در سایت قرار بدید

  4 ماه پیش پاسخ
 • ی امینم فن

  لطفا آهنگ ether nas رو هم تو سایت خوبتون قرار بدید اگه میشه takeover Jay z رو هم قرار بدید تو سایت لطفا متشکرم

  5 ماه پیش پاسخ
 • RYDER_YT

  تنها رپری که میپسندم بین رپرای خارجی و یکی از اسطوره های استعداد و صداست که میشه ساعت ها بدون وقفه به موزیکاش گوش داد و توی دنیای آهنگ غرق شد ( از همینجا از آرمی ها و بی تی آی فنای عزیز معذرت میخام ولی واقعا بهتر از ۷ تا به اصطلاح اسطوره شما رپ میخونه ) امیدوارم به کسی اهانت نکرده باشم و کسی از این حرفم ناراحت نشه ( شاید در ظاهر کم سن بنظر برسم ولی گاهی انسان هم آرزوست ( به عنوان یه پسر ۱۹ ساله ) دارم باهاتون صحبت میکنم ... آرزوی سلامتی برای همتون و به امید آزادی کشورم...🙂😪

  5 ماه پیش پاسخ
  • اون بدبختی که درک نمی کنه در پاسخ به RYDER_YT

   نظرات با هم فرق داره خب این یه چیز عاده یه کی از یه چی خوشش میاد ولی یکی دیگه از اون بدش میاد اصلا احترام اینا به کنار اخه به شما چه این از این خوشش میاد اون از اون به شدت باهات موافقم کاش انقدر زنده بمونیم که اون روزی رو ببینم مرم به هم دیگ یه زره هم که شده احترام بزارن

   5 ماه پیش پاسخ
  • اون بدبختی که درک نمی کنه در پاسخ به RYDER_YT

   نظرات با هم فرق داره خب این یه چیز عاده یه کی از یه چی خوشش میاد ولی یکی دیگه از اون بدش میاد اصلا احترام اینا به کنار اخه به شما چه این از این خوشش میاد اون از اون به شدت باهات موافقم کاش انقدر زنده بمونیم که اون روزی رو ببینم مرم به هم دیگ یه زره هم که شده احترام بزارن حداقال اگه احترام نمی زارید هر جا دستتون میاد برنگردید هیت ندید بابا ادم میاد یه اهنگ گوش بده روانی می شه تا اهنگ دانلود شه

   5 ماه پیش پاسخ
 • ی امینم فن

  من هم به بی تی اس فن ها خیلی احترام میذارم و هم به امینم فن ها من به سلیقه ی همه ی شما احترام میذارم دوستان ما انسان ها معلوم نیست که الان امروز زنده هستیم فردا هم آیا زنده بمونیم؟ پس بیاین تو این مدت کوتاه عمرمون که تو این دنیا هستیم و زنده هستیم با هم دوست باشیم و دل همدیگرو نشکنیم من همه ی شما بی تی اس فن ها و امینم فن ها رو دوست دارم و خاک پای همتون هم هستم پس ازتون خواهش میکنم با هم دعوا نکنید و همدیگرو دوست داشته باشید خواهش میکنم همدیگرو بخاطر یه آهنگ ناراحت و دلخور نکنید من هم خاک پای بی تی اس فن ها هستم هم خاک پای امینم فن ها پس ترو خدا هیت ندید و با هم دیگه دوست باشید ازتون خواهش میکنم بیاین از همین لحضه به هم قول بدید که دیگه دعوا نکنید و هیت ندید ممنونم از همتون

  5 ماه پیش پاسخ
 • اون بدبختی که درک نی کنه

  یعنی همتون ...

  اخه خب لعنتی می بینی داره چرت پرت می گه دار هیت می ده چرا تو می یای پایین جوابش رو می دی ولش کن بهترین جواب به یه هیتر سکوته چون وقتی بهش جوابش رو نمی دی خودش می فهمه ک.سشر نوشته بعد اخه کدوم احمقی میاد یه گروه کیپاپ رو با یه رپر مقایسه می کنی من نه فن این دادشمونم نه فن بی تی اس ولی دیگه باید شما انقدر شعور داشته باشید که حداقل پای اهنگ ای بدبخت هیت بدی اونم در باره بی تی اس که تنها شباهتی که با هم دارن اینه که هنگ می خونن هیچ عقل سالمی نمییاد این دوتا رو با م مقایسه کنه

  5 ماه پیش پاسخ
  • ی امینم فن در پاسخ به اون بدبختی که درک نی کنه

   دوست عزیز حالا بیاید هیت ندیم به هم چیزی نمیشه دنیا دو روزه هممون می‌میریم آخرش بیاین تو این مدت بخاطر همدیگه به هم احترام بزاریم و هیت ندیم من خودم به سلیقه ی بی تی اس فن ها احترام قائلم خاک پاشونم هستم پس بیاین صلح کنیم با هم و دیگه هیچ کامنت هیت ننویسید دیگه حرفام همین بود فقط با هم دوست باشید و دل هم رو نشکونید بخاطر یه سلیقه موسیقی و مثل یه دوست خوب با هم برخورد کنید دیگه من حرفامو زدم دوستان فقط هدف من از این کامنت این بود که شما باهم دوست باشید و همدیگرو ناراحت و دلخور نکنید

   5 ماه پیش پاسخ
 • ی امینم فن

  دوستان اومدم بگم که بیاید همه باهم دوست باشیم و هیت ندیم همتون برای من قابل احترام هستید پس ترو خدا بیاید هیت ندیم و دوست باشیم خواهش میکنم من به سلیقه ی همتون احترام میذارم هیت ندید ترو خدا باتشکر❤️

  5 ماه پیش پاسخ
  • Army_j_hope در پاسخ به ی امینم فن

   یاد بگیرین

   5 ماه پیش پاسخ
 • ی امینم فن مظلوم

  سلام بی تی اس فن ها بیاید بحث رو تموم کنیم دیگه کاری نداشته باشیم باهم دوست باشیم خواهش میکنم بخاطر احترام به هم بیاید باهم بحث نکنیم و دوست باشیم و هیت ندیم باتشکر❤️

  5 ماه پیش پاسخ
 • امیر

  سلام بی تی اس فن ها حالم ازتون بهم میخوره امینم گوش نمیدی گمشید برید

  6 ماه پیش پاسخ
  • F در پاسخ به امیر

   منم حالم از شما بهم میخوره ، مگه الان کسی چیزی راجب امینم گفت شما میگید؟ چیکار بی تی اس و آرمی و بقیه گروه های کیپاپ دارید چیکار ما آرمی ها واریو؟ مگه بی تی اس یا ما آرمی ها چیزی راجب امینم گفتیم که شما میایید میگید حالتون از ما بهم میخوره درک حالتون بهم بخوره ببین شما اول شروع کردید منم حرفی که خودت زدی رو بهت زدم چیزی هم بهش اضافه نکردم و حرف بد تری هم نزدم ، حتی ما آرمی ها به طرفدارای امینم و بیلی و.... هیت نمیدیم ولی شما دارید به آیدل ها ی ما هیت میدید یا درباره ما بد میگید و کلا چرت و پرت میگید میشه لطفا کسایی که سرشون تو زندگی خودشون نیست بکنید سرتون رو تو زندگی خودتون چیکار آیدل های ما دارید ؟ مشکلتون با کیپاپ چیه؟ بهتون پول میدن که هیت یا هرچی دیگه میگید و... میشه بس کنید ما تا الان به انتخاب شما احترام گذاشتیم به ما ربط نداره ،ببین الان ما کاری با سلبریتی های مورد علاقه ی شما نداشتیم و نداریم شما هم کاری با آیدل های ما نداشته باشید اوکی ، آرمی ها فقط سرشون تو کار خودشون هست شما هم یاد بگیرید شما هم سرتون تو کار خودتون باشید ، لطفا تموم ش کنید اگه از گروه های کیپاپ و... خوشتون نمیاد نیایید هیت ندید چرت و پرت نگید ندیده و نشناخته کاری نکنید ، چیزی نگید که آدما رو ناراحت کنید ، ممکنه کسایی باشن اینقدر هیت میدن

   به طرف اون طرف دیگه طاقت نیاره نتونه ممکنه بخاطر حرفای بدی که می‌زنید بخاطر هیت هایی که میدید یک نفر یا بیشتر بمیره اینجوری خوشحال میشید؟ دوست داری بخاطر تو یک نفر بمیره ؟ با مرگ دیگران خوشحال میشی؟ لطفا تمومش کنید ، لطفا به هیچ آیدل یا حتی سلبریتی هیت ندید ، کاری با کسی نداشته باشید و فقط حواستون به زندگی و سلبریتی خودتون باشه

   6 ماه پیش پاسخ
   • من در پاسخ به F

    حالا یه چیزی گفت تو چرا خودتو پاره می‌کنی طومار نوشتی 😂

    5 ماه پیش پاسخ
   • مانا در پاسخ به F

    بببن ولشون کم اینا لیاقت ندارن که هیت میدن.

    کدوم ارمی رو دیدین که بیاد به امینم هیت بده اخه؟

    حالا شاید باشه ولی تعداد ارمیایی که میان به خواننده ها هیت میدن کمن.

    دیگه ول کنین دیگه

    5 ماه پیش پاسخ
  • ارمی در پاسخ به امیر

   خب من ارمیایم به قول خودت بی تی اس فن.

   خخخخ من امینمم گوش میدم پس نمیرم گمشم بچه سال

   5 ماه پیش پاسخ
 • ی آدم

  فک کردین الان بگین من جزو ارتش کاکا سنگی هستم و سیگما و ایگنور میکنید خیلی باحالید؟خودتون حرف از انسانیت می‌زنید ولی به هیچکس احترام نمیزارید

  حرف از مسخره کردن و ناراحت کردن های دیگران می‌زنید ولی خودتونم همون کارو تکرار میکنین!

  الان تو هیت بدی چی‌ بهت میرسه؟فقط داری کمبود محبت و حقیر بودن خودتو نشون میدی

  الان این آهنگه چه ربطی به بی تی اس داره؟

  هر جوری فکر میکنم این اصلا به هم‌مربوط نمیشن

  بی فرهنگ‌بودن شمارو گنگ و مَرد نمیکنه

  اونی واقعا ی آدم واقعیه که انقد عقلش برسه که باید به دیگران احترام بزاره

  من اگه آرمی[فن بی تی اس] هم باشم بالاخره هم وطن شمام

  خودتون میگین سرت تو زندگی خودت باشه و فضولی نکنین

  من فضولم یا تویی که حتی به سلیقه منم کار داری و دخالت میکنی ؟

  کسی با اینچیزا گنگ نمیشه

  خودتون میگین آرمی ها بی ادب و بی فرهنگن

  چون دارن مثل خودتون باهاتون رفتار میکنن

  خودتونم میگین با هرکسی مثل خودش

  ولی چرا وقتی یکی باهاتون مثل خودت حرف میزنه میشه گستاخ و بی ادب؟

  هیت ینی متنفر

  چرا شما ندیده و نشناخته هیت میدین و از یارو متنفر میشین؟

  چون موهاش رنگه یا نژادش فرق داره؟

  اگه الان رضا پیشرو موهاشو رنگ کنه گنگه ولی

  اینا رنگ کنن ننگه؟

  نه این طرز فکر توعع

  #سرمون_تو_زندگی_خودمون_باشه

  #به_هم_احترام_بزاریم

  6 ماه پیش پاسخ
  • Xxx در پاسخ به ی آدم

   از تو بی تی اس چی دیدید که همش دنبال چرا و پرت هستید نه صدا نه موسیقی بازرسی دارن

   5 ماه پیش پاسخ
 • رپ

  ببینید من نمیخام به کسی هیت بدم ولی خدایی بی تی اس رو دارید با امینم سلطان رپ مقایسه میکنید؟؟

  عقل و منطق کجا رفته!

  6 ماه پیش پاسخ
 • Ma_kia

  مگه خودتون چند سالتونه که میگین ارمیا تهش شونزده سالشونه.

  نهایتا خودتون بیست سالتونه دیگه.

  ادم سی ساله نمیاد بگه امینم بهتر از بی تی اسه که.

  ببینین دوستان من ارمیم و امینم گوش نمیدم اصلا نمیدونم رنگ مورد علاقش چیه فامیلیشم حتی نمیدونم.

  ولی نمیام بگم بی تی اس خیلی بهتر از امینمه.

  امینم که این اهنگشو اینجا گوش دادم رپش خیلی جالب بود.

  شوگا هم رپش خیلی خفنه.

  ولی نمیگم کی بهتره کی بد تر.

  چون یک اینه که اونا اصلا با هم دعوا ندارن که من بیام بگم بی تی اس بهتره.

  دو اینکه باید همگی به عقاید بقیه احترام بزارن.

  یکی ارمیه کیپاپره بی تی اسو بلک پینکو اینا گوش میده.

  یکی سلیقش امریکاییو ایناس بیلی ایلیشو امینمو مجن دراگون گوش میده.

  ماکه دعوا نداریم دوستان.

  انقدر پیاز داغو زیاد نکنیم.

  بی تی اسو طرفداراش جای خودشون.

  امینمو طرفداراش جای خودشون.

  7 ماه پیش پاسخ
  • اسممو برا چی میخوای؟ در پاسخ به Ma_kia

   وای دمت گرم راست میگی

   منم ارمیم و امینم گوش نمیدم.

   دقیقا مس توعم.

   خداییش یکم یاد بگیرین.

   7 ماه پیش پاسخ
 • Army_j_hope

  بعدشم امینم و بی تی اس که اصلا با هم دعوا ندارن که شما انقدر شورشو در اوردین.

  7 ماه پیش پاسخ
 • Army_j_hope

  من نه خودم به کسای دیگه ای هیت میدم نه میزارم بقیه به پسرای ما هیت بدن.

  امیدوارم بفهمین چقدر شعورتون پایینه.

  خودتون میگین خیلی بیشعورین که به خواننده های ما هیت میدین بعد خودتون به بی تی اس هیت میدین.

  داداشا حالتون خوبه؟

  برین گمشین.

  7 ماه پیش پاسخ
 • Army_j_hope

  ببینین دوستان من ارمی هستم و وقتی اومدم نظرارو بخونم خیلی عصبیم کرد

  من همیشه به عقاید بقیه احترام میزارم و اصلا حرف های هیترا برام مهم نیست چون دعوا رو دوست ندارم .

  ولی خب اینجا خیلی واقا هیترا عوضی شدن و من نتونستم ساکت بمونم.

  خب اولا من که خودم ۲۱ سالمه و تقریبا شیش ساله فن بی تی اسم.

  خیلی عوضی هستین که اینجوری بهشون هیت میدین.

  من الان داشتم نظرارو میخوندم اصلا نفهمیدم امیر کیه؟

  میخواستم بگم که همیچیزو به بی تی اس ربط ندین.

  چون فقط هیترا میخوان بیان بگم اها ما خیلی گنگیم از بی تی اس بهتریم فقط اعصاب خودتونو خورد میکنین چهار ساعت فقط دعوا میکنین.

  خیلی شورشو در اوردین هیترای اشغال.

  حواستونم باشه به کی دارین هیت میدین.

  خودتونو خرم نمیشناسه.

  برین زندگی مسخرتونو بکنین تا به پسرای ما هیت بدین.

  برین ماستتونو بخورین .

  7 ماه پیش پاسخ
  • امیر در پاسخ به Army_j_hope

   بچه سال تر از تو وجود نداشت خدایی

   6 ماه پیش پاسخ
   • Bts در پاسخ به امیر

    اقا اصلا اون بچه سال.

    تو خودت مصلا خیلی گنده مونده ای؟

    فکر کردی کی هستی مصلا پونصد تا ادم تورو میشناسن؟

    فکر نمیکنی یکم داری رو خودت فشار میاری؟

    زحمت نکش قبلا ارمیا کارارو کردن.

    نمیری.

    پیاز داغشم زیاد نکن غذات بدمزه میشه.

    اگه یکم احترام داشتین حداقل چندتا ادم بهتون احترام میزاشتن.

    اصلا به من چه زندگی خودته بیستو چهار ساعت سرت تو اون گوشیته فقط داری هیت میدی با این کار هم خودتو نابود کردی هم ارزوهاتو کشتی.

    5 ماه پیش پاسخ
    • admin در پاسخ به Bts

     با اسامی مختلف کامنت نزارید😜

     5 ماه پیش پاسخ
 • تو هم ننت هیتر بوده یا بابات؟ 🤣

  7 ماه پیش پاسخ
 • جونکوک میفرماید: من تورو نمیشناسم، توهم منو نمیشناسی، پس لطفن خفه شو، نیاز نیست نگران من باشی، من خوب و کاملم

  هیتر؟؟؟ خوشحالم قهوی میبینمت

  7 ماه پیش پاسخ
 • هیتر منطقی

  ببینید بعضیا هیتر هستن ولی بعضی ها کرم دارن

  الان زیر آهنگ سلطان رپ شروع کردین مرگ بر بی تی اس نمیدونم کاکا سنگی و از این حرفا؟

  با این کار دارین به این مطلب توهین میکنین

  فکر کردی چون کاکاسنگی میزاری خیلی خفنی؟

  آبرو هیتر هارو بردن

  7 ماه پیش پاسخ
 • شخصی که هیتر ها را چال کرد

  عرررررررر

  8 ماه پیش پاسخ
 • اونا رو میبینی آقای رنگو ؟ اونا دلقکن بتمن شبا باهاشون برنامه داره

  یعنی بموسا ریدم خب دلقکا کامنت آهنگو میاین با این سسشرا سیگما لگبت بتصویر و این گوه مها پر میکنین که چی بشه؟ خواستم بزنم پایین ترجمه آهنگ زیاد بود یهو سسای شما رو دیدم بخاطرش صفحه طولانی شد بموسا که ایران را بمباران کنید.

  8 ماه پیش پاسخ
 • اوپس

  چرا هر چیزی رو ب چیز های دیگه ربط می‌دین

  امینم چ ربطی ب بتس داره

  چ ربطی ب ال جی بی تی داره

  هر چیزی رو ب هر چیزی وصل نکنید

  هر کس ی سلیقه یی داره

  من خودم از بتس فن ها بدم میاد ولی خب سلیقس

  باید احترام گذاشت

  8 ماه پیش پاسخ
 • Army and Eminem lover

  اگر آدما یاد میگرفتن یکم فقط یکم به عقاید همدیگه احترام بذارن الان مملکتمون این نبود:(

  8 ماه پیش پاسخ
 • ی بنده خدا

  چرا گوزو به شقیقه ربط میدین بی تی اس چیکا داره به اهنگ امینم؟

  8 ماه پیش پاسخ
 • howang

  آهنگ قشنگه ولی متنش ناراحت کننده هستش

  8 ماه پیش پاسخ
  • یکی در پاسخ به howang

   اه بیاین.

   یاد بگیرین.

   به جای اینکه بیاد به بی تی اس یا امینم هیت بده تمرکز کرده رو متن.

   شعورو دریافت کنین.

   اصلا این دعوایی نیست اومده گفته متنش ناراحت کنندس اصلا به یورشم نیست که دعوا شده.

   5 ماه پیش پاسخ
 • یکی

  اهنگ فوق العاده ای بود:))

  ولی چرا دارین امینم رو با بی تی اس مقایسه میکنید؟ امینم رپره بی تی اس کیپاپه اصلا این دو نقطه اشتراکی ندارین که بگین کودوم بهتره هر دو عالین بیاین یاد بگیریم به هم احترام بزاریم

  8 ماه پیش پاسخ
 • مجهول

  دست در دست🤝🏻 گیگاچد🚭 و کاکا سنگی🗿

  بی تی اس را به فنا میدهیم☢️

  8 ماه پیش پاسخ
  • هیتر منطقی در پاسخ به مجهول

   خیلی جوگیری داوش

   7 ماه پیش پاسخ
 • آرمی

  چرا این بشر انقد خوبه اخه؟

  اشک*

  خیلی دوسش دادم اصن آهنگاش خدان

  8 ماه پیش پاسخ
 • تورو سینه قربونت برم

  خیلیییییییی دوس دارم این اهنگووووو😍🥺

  8 ماه پیش پاسخ
 • ~~~

  ولی وایبی که اهنگای امینم میدن>>>>:)

  عالی بود..♡

  8 ماه پیش پاسخ
 • همونی که پدر آرمیارو خورده

  اصن آرمیا رو درک نمیکنم ، خیلیاشون که کودکستانیای زیر ده یازده سالن ، بعضیاشونم کارشون اینه که با توهین کردن به بقیه خواننده ها فک میکنن خفنن و خیلی کار خوبی کردن و الان گروه بی استعدادی که طرفدارشونن رو بالا کشیدن .

  اصن اینطوری نیس ، شما با توهین کردن به خواننده های بسیار شایسته ای مث امینم که همیشه حداقل یه آهنگ ازش ترنده اینستا و یوتیوب و اپای دیگس ولی بی تی اس با اینکه بعضی وقتا با اینکه آهنگاش ترند میشن ولی اگه دقت کنین اصن هاینوت خفنی ندارن رپ خوبی نمیکنن نه قدرت صدای خوبی دارن ، با این حال با پارتی بازی و اینا و رشوه دادن و تقلب کردن تو بعضی مسابقه ها معروف شدن آرمیایی که میگن داره چرت و پرت میگه باید تفکراتشون از گروه افتضاحشونو بکنن تو سرواخ دماغشون چون با یکم تحقیق تو اینترنت صدها مدرک از تقلب بی تی اس تو مسابقه ها پیدا می کنید‌.

  بدونید ما نیستیم که این جنگو شروع کردیم شمایید که با هیت دادن به بقیه خواننده ها انحلال گروه بی استعدادتون رو تضمین کردین :)))

  9 ماه پیش پاسخ
  • یه آرمی منطقی که میخواد حرف بد مردم رو درست کنه:)) در پاسخ به همونی که پدر آرمیارو خورده

   اول از همه بگم که همه ی ما ارمیا این ویژگی رو نداریم و حتی خود منم وقتی که تازه بی تی اس رو شناخته بودم و یه چیزی از بی تی اس رو اشتباه گفته بودم مورد توهین قرار گرفتم ولی موضوع اینه که همه ی ما آرمی ها اینطور بی ادب نیستیم و امینم و سایر خواننده هارو دوست داریم و خوب بعضی وقتا این توهین ها واقعا از طرف هیتر ها شروع میشه و باعث میشه که ما آرمی ها حالت دفاع به خودمون بگیریم.

   به جز اینم که این حرفتو که بچه سال ها میان و توهین میکنن رو قبول دارم و حتی همین بچه سال ها مثل طرفدار بعضی از سلبریتی ها اگه بدونن که بی تس اس دوس دختر دارن گریه میکنن و نمیدونم خودکشی میکنن البته اینا اسم بی تی اسو خراب میکنن اما لطفا اینو هم بدون و قبول کن که همه ی ما آرمی ها مثل هم نیستیم و اگه که بی تی اسو دوس داریم بقیه ی خواننده هارو هم دوس داریم و به علاقه های مردم احترام میزاریم

   سخن بدی هم اینکه خوب ما واقعا بی تی اسو دوس داریم و تعصبشو میکشیم

   و اگه هم که با رشوه و پارتی بازی بالا اومدن ما اونارو همینجوری دوس داریم و اینکه نمیدونم با چطور آدمایی رو به رو شدی و چه حرفایی شنیدی که به ما آرمی ها توهین میکنی اما واقعا میگم همه ی ما انسانیم و رفتار های متفاوتی داریم

   شاید ممکنه که در جواب این حرفات خودت هم توهین بشنوی ولی خوب این کار خوبی نیس که یکی شما (غیر آرمی ها) چیزی بگید یکی ما آرمی ها :)))

   امیدوارم مفهوممو درست و مناسب و با ادب کامل رسونده باشم:)))

   لطفا به حرف هرکی که اسم خودشو آرمی میزاره اهمیت ندین و خواهشن راجب بی تی اس هم نگین که رشوه و پارتی بازی کردن چون اگه اینجوری باشه(که نیست) ما اونهارو همونجوری دوس داریم:)

   9 ماه پیش پاسخ
   • یکی در پاسخ به یه آرمی منطقی که میخواد حرف بد مردم رو درست کنه:))

    کاملا حق با توعه منم اوایل به خاطر ارمیا از بی تی اس متنفر بودم ولی الان فهمیدم مشکل از بعضی ارمیا بوده

    8 ماه پیش پاسخ
  • *** در پاسخ به همونی که پدر آرمیارو خورده

   آقا از همین اول یه چیز رو روشن کنم . من فن بی تی اس و رپ و کلا این چیزا نیستم و نمیگم کی بهتره و کی بدتره . به طور خلاصه اومدم میانجی گری کنم . با نهایت ادب و احترام میخوام بگم که به کسی بر نخوره و دوباره این آتیش شعله ور نشه . درسته که بعضی فن های بی تی اس و همینطور رپ و این چیزا اونجاشون میخاره و هیت و فحش و بد بیرا میگن ولی واقعا همشون اینجوری نیستن . ولی بعضی وقت ها آدم های لاشی پیدا میشن که واقعا دنبال این جور مسخره بازیان . پس تمومش کنید .(منظور من شخص یا گروه خاصی نبود و مخاطبم همه هستن)

   8 ماه پیش پاسخ
  • عااااا در پاسخ به همونی که پدر آرمیارو خورده

   آدما خوب و بد دارن بنظرم... بعضی ارمیا انسانیت دارن... بعضیا مث حیوونن)اونایی ک قرار بود بفهمن فهمیدن...

   8 ماه پیش پاسخ
  • Army_j_hope در پاسخ به همونی که پدر آرمیارو خورده

   ببین خیلی دیگه پیاز داغشو زیاد کردی.

   شاید ارمیا بودن که با هیت دادن به بقیه شروع کردن ولی همسون اینجوری نیستن.

   بعدشم تو اومدی گفتی بی استعداد؟

   اگه بی استعداد بودن الان ته کوچه داشتن زندگیشونو میکردن

   اول برو رپ های شوگا رو توی کنسرت ببین.

   بعدش بروصدای جیمین رو ببین.

   بعدش برو رقصیدن جیهوپو ببین بعدش هیت بده که اونا متقلبن.

   تو الان با بدترین شکل داری توهین میکنی.

   بعدش میگی ارمیا فقط هیت میدن به خواننده های ما .

   خودت که داری هیت میدی اسکل.

   امیدوارم یکم شعورتون رو از حد بز به یکم اگاهی برسونین.

   7 ماه پیش پاسخ
 • M-I

  مطمئنن هر کسی که توی این صفحه اومده طرفداره امینم هست .

  ولی واقعا میخوام بدونم با چه فکری این دو رو با هم مقایسه میکنید . اینکه یه گروه آسیای انقدر معروف شده واقعا خوبه و تحسین برانگیزه ولی واقعا با خدای رپ قابله مقایسه نیستن .

  9 ماه پیش پاسخ
 • Emits

  هر کی طرف بی تی اس دیسلایک هر کی امینم لایک ببینیم نتیجه چیه البته خودم بی تی اس رو اصلا دوست ندارم چون دختر نیستم(سیگماااا)بی تی اس فنا به خدا کره ای ها ک هیچ بی تی ای بد تر بی تی اسا گییین

  9 ماه پیش پاسخ
  • همونی که پدر آرمیارو خورده در پاسخ به Emits

   اگه دیسلایکا زیاد تر بشه اسممو میزارم همونی کا پدر آرمیارو نخورده:)

   9 ماه پیش پاسخ
  • پرسشگر در پاسخ به Emits

   بچه سالی که نمیدونه سیگما چیه و میگه من بی تی اس نیستم ولی سیگمام منم بدم به بی تی اس میاد ولیسیگما مطمِنی؟ میدونم بین این همه کسی سیگما نیست منم سیتم پس اسم سیگمارو خراب نکن بی زحمت

   8 ماه پیش پاسخ
  • آقا رضا؟رضا جااننن آقا رضا..رضااااا رضااااااااا در پاسخ به Emits

   داش من خودم دختر نیستم ولی هیچ جا نگفتن که سیگما به جنسیت ربط داره،ما با بتص و آرمیا کار نداشتیم تا اینکه بحث بی تی اس توی ایران باز شد؛خیلی جاها ثابت شده که بی تی اس همجنسگرا و دوجنسه هستن،با یه سرچ ساده توی یوتیوب دوستای گارمی میتونن مشاهده کنن،دین کشور ما اسلامه و توی اسلام همجنسگرایی و همجنسبازی حرام محسوب میشه،بخاطر همینه که ما با بطث مشکل داریم..و یه چیز دیگه

   سیگما به معنی زندگی کردنِ ساده و عادیه،نه بخاطر زن ستیزی یا هیت های الکی و بی دلیل.

   8 ماه پیش پاسخ
 • Hai Ali

  یعنی من ریدم تو این مملکت اونا دارن پولشونو در میارن ب چپشون نی شما چی میگین بعد شما دارین سر اینا بجث میکنین خاک 😐🙂💔

  9 ماه پیش پاسخ
 • گم شده ):

  با این که ارمی هستم دوسش دارم

  9 ماه پیش پاسخ
 • Amir

  اهنگش عالیه

  دوستان امینم جای خودش بی تی اس جای خودش من طرفدار هر دوشونم ولی فاز بعضیارو درک نمیکنم امینم هم مقام داره و شهرت و فنای خودشو داره بی تی اس هم مقامو شهرتو فن های خودشو داره الان دعوای شما بی دلیله و بی منطق پس از هم دیگه بکشین بیرون و هر کی بره سمت خواننده خودشو به دیگری توهین نکنه به شما چه کی بهتره کی نیست شما طرف گروه خودتو بگیر اونو حمایت کن با دعوا با فن های گروه دیگری فقط شهرت و رتبه خواننده خودتو پایین میاره و ادب و نداشتن احترام به سلیقه دیگران خودت ثابت میشه وگرنه نه از این گروه و نه از اون گروه چیزی کم نمیشه با هیتا و چرندیاتتون پس ارما سمت بی تی اس و طرفدارای رپ سمت امینم

  9 ماه پیش پاسخ
 • Eminem is god

  دولوپر سایت درحال پول به جیب زدن از دعوای امینم فنا و گی تی لز فنا:

  10 ماه پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به Eminem is god

   اره بابا خبر نداری😐😐😐

   10 ماه پیش پاسخ
 • Amir

  بتس لگبت با امینم مقایسه میکنید طرف بزرگترین رپر تاریخه بین ۲۰ تا از بهترین خواننده های تریخه

  10 ماه پیش پاسخ
 • ….

  اقا چرا هر چیزی رو به بی تی اس ربط میدین؟

  اومدین تو سایتی که اهنگ امینم رو گذاشته بعد در مورد گی تی لز حرف میزنید؟

  10 ماه پیش پاسخ
 • Zahra

  ❤👌👌👌👍👍

  10 ماه پیش پاسخ
 • Honey.

  این آهنگ شاهکاره. و ممنون و متشکرم از زحمتی که برای ترجمه دقیقتون کشیدید.

  فقط توی اون قسمتی که میگه Lainy uncles crazy ain't he شما ترجمه کردین عموی لینی دیوونست

  اما درواقع تو این تیکه لینی مخاطب قرار داده میشه پس باید ترجمش کرد: لینی، عمو(شوهرخاله) دیوونست؟ مگه نه

  (لینی دخترخونده‌ی امینمه که نسبت فامیلی باهم داشتن. لینی دخترِ خواهرخانمش بوده که اونا به دلایلی نمیتونستن ازش به حد کافی مراقبت کنن و امینم سرپرستیشو به عهده میگیره. و توی انگلیسی uncle به معنای شوهرخاله هم معنی میده) پس اگه میشه اینو اصلاحش کنین لطفا. بازم ممنون از سایت بی‌نظیرتون

  10 ماه پیش پاسخ
 • خودمم.بفرمایید؟

  وای وای وای یا ابلفظل 👹

  خواهران برادران هر کس یه اعتفاد داره پسسی به بی‌تی‌اس بودن یا نبودن طرف کار نداشته باشید و و بزارین هرکس هرجور میخواد باشه و خواهشااااا به کسی هیت ندید

  11 ماه پیش پاسخ
 • ARMY

  حالا که کامنتا رو میبینم میفهمم در اصل اونی که دنبال شره هیتران آخه بابا ول بدین دگه بی تی اس گیه اوکی ولی من ترجیح میدم اونا رو حمایت کنم تا یه مشت آدم جنسیت پرست که سرشونو تو کونه بقیه در نمیارن ول بدین آخه به شما چه خود امینم هیچی نمیگه شماها زر میزنین😑

  بابا آخه شماها کی میخواید بفهمید زندگی شخصی و حریم خصوصی چیزی نی که بخواید توش دخالت کنید خب

  از نظر ما کیپاپر ها شعور مهم تر از گرایشه

  و باعث افتخاره که کیپاپرا انقدر جنسیت پرست نیستن

  11 ماه پیش پاسخ
  • آرمی در پاسخ به ARMY

   حق ب توان هزار

   11 ماه پیش پاسخ
 • Eminem The king

  می دونستید مخفف BTS چیه برادران تروریست صهیونیست👍

  11 ماه پیش پاسخ
  • SAM در پاسخ به Eminem The king

   نه داداش.میشه بچه تخس های سئول.

   7 ماه پیش پاسخ
 • Bion

  چرا حرف اضافه میزنی به فرض اصلا اینا تا حالا ندیدن

  اصلا این ادمای مثلا رپ کن رفتن کاخ سفید و این چرا و پرتا

  چیش به تو میرسه که داری فشار میخوری ؟

  خودم یسری از موزیکاشونو گوش دادم بد نبود ولی دیگه یجور دارید رفتار میکنید انگار طرف فامیلی چیزیه

  بکشید بیرون بابا

  11 ماه پیش پاسخ
 • آرمی

  اوه از اتاق فرمان اشاره میکنن بعضی ها نظرشونو به عنوان هیتر به بی تی اس میگن بیاین گوشی بدیم

  او خدای من بااینکه واق واق میکنین زبونتونو نمیفهمیم و نظرتون به یه ورمونم نیس .

  هیترا هیت میدن بازیکنا بازی میکنن و اوج میگیرن و این حق انتخابشونه😏

  موفق باشین عزیزان دعای خیر آرمیون هم پشت سرتونه بلکه شمارم کسی به عنوان بزرگترین فندوم شناختن

  11 ماه پیش پاسخ
 • کینگ کیپاپ

  عزیزای من درحد BTS نیستید که بخواید اسمشونو به زبون بیارید خوب ؟ نه شما در حدشید نه نه کسی که استن میکنید. bts کسایی شدن که حتی استاد ها هم توی کلاس درس اسمونو میارن اونقد که مشناسن . اصن شما در حد کسایی ک رفتن کاخ شقید نیستید درحد کسایی که موزیک ویدیوشون ۲ میلیارد بازدید داره درحالی که کل جمعیت جهان ۷ میلیارده تقریبن میشه گفت یک سوم جهان فنشونه . درضمن آرمی ها بچن؟ خوب بچه باشن الان تو خودت بزرگی مثلن ۳۰ سالته اومدی اینجا کامنت میزاری؟ الاغا شما خودتون نهایش ۱۷ سالتونه دیگه😂

  من خودم آرمیم ۱۹ سالمه ۷ ساله هم آرمیم دانشجو هم هستم پس گوه نخور و یکم اطلاعات راجب کنسرتای bts داشته باش جیگرم

  و یه چیز دیگه که میگین btd گیه خوب گی باشن به تو چه هروقت اومدن بابا تو گا،ییدن اون وقت شکایت کن

  البته پسرای ما پاکن و امید میلیون ها نفر بابای تو رو میخوان چیکار

  خلاصه که برید درستونو بخونید امتحان دینیتونو پاس کنید مجبور نشید واس شهریور دوروز دیگه خودتون واس خودتون خندتون میگیره که چرا یه زمان سرم تو کون bts و آرمیا بود

  به جا اینکه پیشرفت یکی دیگه رو نادیده بگیری یکم رو پیشرفت خودت کار کن به خدا btsببینه هیتراش چن تا بچه ها راهنمایی توسایتای ایرانین دیگه جم میکنن کارو بارشونو میرن تااخر عمرشون فقط میخندن

  11 ماه پیش پاسخ
  • ی بنده خدا در پاسخ به کینگ کیپاپ

   تو ام در حد امینم نیسی

   8 ماه پیش پاسخ
 • کسی که آرمی و امینم هم دوست داره

  وقتی حتی یکمم عقل ندارید

  ولی میخوایید یه چیزی گفته باشید :

  11 ماه پیش پاسخ
  • هیچکس در پاسخ به کسی که آرمی و امینم هم دوست داره

   نگا هم برو اون رپر دکوریو گوش بده این طرفا افتابی نشو ب امام حصین نمیدونه اسم امینم اصن چی هس بعد واسه ما میگه ارمی و امینم دوس‌ دارم خب فلان شده اسم اون گی تی لزو کنار سلطان نیار

   11 ماه پیش پاسخ
   • آرمی در پاسخ به هیچکس

    اولن ک با سواد حسین اونجوری نوشته نمیشه دومن ک در مورد پسرامون درس حرف بزن

    11 ماه پیش پاسخ
  • ARMY در پاسخ به کسی که آرمی و امینم هم دوست داره

   وای وای وای چرا انقدر حق بودددد

   خیلی باهات موافقم

   11 ماه پیش پاسخ
 • کسی که آرمی و امینم هم دوست داره

  وقتی حتی یکمم عقل ندارید ولی میخوایید یه چیز گفته باشید :

  11 ماه پیش پاسخ
 • luna

  واقعا درکتون نمی‌کنم میدونستید

  امینم و شوگا ( یکی از عضوای bts )

  بهترین رپرای دنیا هستن؟؟؟؟

  و راستی همه آهنگا معنی های

  خاص خودشون رو دارن اگه معنی

  بعضی از آهنگارو نمیفهمید از نفهمی خودتونه

  11 ماه پیش پاسخ
  • هیچکس در پاسخ به luna

   امینمو با اون گی مقایسه نکن اه اه دیگه دارین نجس میکنین رپو دیگه یک مشت الدنگ گی پسر باز اومدن دارن رپ میکنن رپی ک مال سیاهپوستاس مال زجر کشیده هاس

   11 ماه پیش پاسخ
   • آرمی در پاسخ به هیچکس

    خا باهوش خودت میگی سیاه پوست امینم ک سیاه پوست نی البته من توهین نمیکنم امینم و آهنگشو دوس دارم ولی آنقدر در مورد شوگا زر زر نکن وقتی حتی نمیدونی کیه

    البته الان ک فک میکنم میبینم باید گذاشت شما هر چی دلتون میخواد بگین ب هر حال ک فرقی واسه اونا نمیکنه

    11 ماه پیش پاسخ
    • A در پاسخ به آرمی

     دسخوش دادا خوشمان آمد

     10 ماه پیش پاسخ
 • Parham

  فقط اونجایی که میگه that ring don't shine

  I'ma break that birdy's neck

  I'll go back to the jeweller who sold it to ya

  And make him eat every carat اگه اون حلقه برات ندرخشه میدم به خورد کسی که اینو بهت فروخت 💔😂

  11 ماه پیش پاسخ
 • خسته

  هعی داره زندگی منو میگه😂💔🙃

  11 ماه پیش پاسخ
 • عآرین

  اصلا هم امینم بدرد نخور هم بی تی اس بدرد نخور

  سلطان بیلی آیلین و ادشرین البته چون که دختر خالم یکی از بستگان bts fan است و یکی دیگر از بستگان طرفدار امینم هر دوشون بد نیستن

  11 ماه پیش پاسخ
  • هیچکس در پاسخ به عآرین

   عآرین هرموقع روبیکاتو پاک کردی رفتی پیج امینمو توی اینستا فالو کردی بعد بیا در مورد پدرت اینجور نظر بده و این شوگا کیه بی زحمت اون گیو با سلطات مقایسه نکنین

   11 ماه پیش پاسخ
   • انسان در پاسخ به هیچکس

    مث اینکه خودتم تازه روبیکاتو پاک کردی اینقد اطلاعات داریا کلک🤣🤣

    توام هروقت سرتو ازکون bts کشیدی بیرون یه نفس عمیق بکش بعد فیلتر شکنتو وصل کن برو اینستا ببین دنیا دست کیه . تو کل جهان بری بگی btsهمه میشناسن بگی امینم دونفر جوجه شاید دست ببرن بالا حالا😂

    یه اطلاعاتم راجب بزرگترین کنسرت ،کاخ سفید ،سازمان ملل، جام جهانی ،بیلبورد و ...هم داشته باشین

    شما حتی نمیدونین اینا چین چون کسایی ک استن میکنید هم اینارو ندیدن

    ولی ما آرمیا عادت کردیم دیگه به این برده شدنا و جایزه ها حتی دیگه شوکه هم نمیشیم زندگی عادیمونه کاخ سفید و بیلبورد واسمون شده جوجه البته دهن به دهن شدن با شماهایی هیچی نیستین و توخونه خرابت یه گوشی هوشمند دستته فک کردی دنیا رو میشناسی و گنگی زیاد خوب نیس

    و نتیجه نمیده دیگه بالاخره میای یه کلمه مینویسی گی تی لز که مثلن تخریب کنی درحالتی که نمیدونی ماها داریم دعا میکنیم شیپ مورد علاقمون واقعی باشه و تخریب نمیشیم هیچ بیشتر خوشحال میشیم

    من برم به کارام برسم شمام اینجا بپوسین

    چن ماه دیگه از استانبول باهاتو درارتباطم

    همینقد درحد بی تی اس و آرمیاش نیسیتین . شما فعلن درگیر وصل کردن فیلتر شکنتون خواهید بود

    11 ماه پیش پاسخ
   • ARMY در پاسخ به هیچکس

    عآرین جان شوگا رو با سلطات اینا مقایسه نکن اینا هنو دارن با شمیشیر دچیتا جر میخورن😂😂😂😂

    11 ماه پیش پاسخ
  • به تو چه بدبختتتتتت در پاسخ به عآرین

   You are not the one to comment on BTS. Now do you think your words were very effective? You feed our wedge too much, I need enough for the rest of the hitters...

   ترجمه:

   اخه اسکل تو کسی نیستی که بتونی درباره ی بی تی اس نظر بدی.

   الان فکر میکنی حرفت خیلی تاثیر گذار بود؟ دیگه زیادی داری از گوه ما تغذیه میکنی دیگه بسه برای بقیه هیتر ها نیاز دارم...

   11 ماه پیش پاسخ
 • م

  شمایی که فقط بلدین ایرادای بقیه رو ببینین اول خودتونو یه نگا بندازید ببینین خیلی بی عیبین؟ چرا یبارم شده به اعتقادات و نظرات هم احترام نمیزارین آخه. چه بی تی اس چه امینم همه جدا از همن اینارو بهم ربط ندین دیگه اه، چه بی تی اس چه امینم هردو شون فوق الاده ان همین

  12 ماه پیش پاسخ
 • ممد

  این آهنگش خداس

  12 ماه پیش پاسخ
 • Minaa

  چندتا از لیریکای بی تی اس رو گوش دادی که اینو میگی؟ بعدشم چرا مقایسه میکنی:| امینم جای خود بی تی اسم جای خود. فقط میخواستی یه چیزی گفته باشی . نمیدونم چرا انقد میسوزین چتونه بابا

  12 ماه پیش پاسخ
  • arshia در پاسخ به Minaa

   چرا وقتی انگلیسی بلد نیستین، گو زیاد تر از دهنتون میخورین؟

   11 ماه پیش پاسخ
 • ……

  عزیزانم دعوا نکنید به همه میرسه اصلا نگران نباشی

  12 ماه پیش پاسخ
 • Mmm

  God of rap😍🙏

  12 ماه پیش پاسخ
 • رضا

  خوب بر عکس کیپاپ BTS این سرشار از محتوا بود خیلی جذاب بود بیت و فلو خیلی حق بود این آهنگ میتونه بیف بشه.سس شعر کافیه اصلا مگه میشه از امینم ایراد گرفت؟ چقدر پخته میخونه این آدم موسیقی رو بلده

  1 سال پیش پاسخ
  • Vania در پاسخ به رضا

   لطفا راجع به چیزی که نمیدونی نظر نده واین که همین گروه btsهم اهنگای زیاد معناداری داره که حتما ندیدی برای همین بهره بعد از تحقیق کردن حرف بزنی

   12 ماه پیش پاسخ
   • Power در پاسخ به Vania

    موافقم

    12 ماه پیش پاسخ
   • Sad boy در پاسخ به Vania

    ببینم ننت اهل کره بوده یا بابات؟ :/

    کی پاپ میخوای ی جا دیه

    امینم حرمت داره

    شما بی تس فنا تحمل شنیدنشو ندارین

    برین همون چینچونگ یانگ بانگتونو گوش کنین

    اسکلا

    12 ماه پیش پاسخ
    • Koll در پاسخ به Sad boy

     مگه تو همشری امینم هستی ک فشار میخوری

     بعد چرا اصن بی تی اس و امینم رو مقایسه میکنیی

     کسی چیزی بهت گفته مگه کف کردی ؟

     12 ماه پیش پاسخ
    • کیپاپری که امینم گوش میده در پاسخ به Sad boy

     اولن اینکه به همه توهین نکن.دومن که من خودم کی ماما هستم و فن امینم هم هستم.خوبه منم بگم امینمتون فلانه فلانه؟شما سلیقتون آهنگ های بی تی اس نیست و ما هم شمارو مجبور نکردیم.دوس نداری بگو سلیقم نیس لازم نیس توهین کنی دادا

     12 ماه پیش پاسخ
     • هیچکس در پاسخ به کیپاپری که امینم گوش میده

      لطفا دیگه امینم گوش نده خودن امینم بفهمه یک ارمی فنشه همونجا قبرشو میکنه هعییی یک مشت بچه سال جمع شدن دارن با ابروی چندین ساله امینم بازی میکنن

      11 ماه پیش
    • یه بنده خدا در پاسخ به Sad boy

     دادا این همه فشار نداره که ...

     دممم ... باز دمممم

     11 ماه پیش پاسخ
    • هیچکس در پاسخ به Sad boy

     داش چرا با یک مشت بچه سال دهن ب دهن میزاری هعییی دیگه حرمت امینمم حفظ نمیشه ته سن اینا ۱۶ هس 😂

     11 ماه پیش پاسخ
   • Parham در پاسخ به Vania

    وقتی میخوای ثابت کنی بچه سالی:

    12 ماه پیش پاسخ
   • هیچکس در پاسخ به Vania

    چرا باید یک مشت گی بیان لفظ بیان و درمورد زندگی صبت کنن ؟خدا رنگین کمونو واسه زیبایی اسمون افرید ن نشان دادن مریضیهای شخص

    11 ماه پیش پاسخ
  • کیپاپر که امینم گوش میده در پاسخ به رضا

   بی تی اس محتواشو فقط انسان ها میفهمن که شما جلوشان نیستین

   12 ماه پیش پاسخ
   • هیچکس در پاسخ به کیپاپر که امینم گوش میده

    از کی سخنان گی تی لزو فقط ادما میفهمن؟😂 بابا جمع کنین یک مشت الدنگِ گی

    11 ماه پیش پاسخ
 • ائلمان

  بدون اینکه کاری بکنه میگه که من کیم!

  1 سال پیش پاسخ
 • ……..

  ظاهرا این آهنگ رو برای دخترش خونده بوده خیلی قشنگ و غم انگیز بود🙂💔

  1 سال پیش پاسخ
  • ممد در پاسخ به ........

   برای دوتا دخترش

   1 سال پیش پاسخ
 • Nevermind

  ؛)

  1 سال پیش پاسخ
 • SAM

  قسمت آخر که میگه هر کاری میکنم تا خنده تو ببینم....)

  1 سال پیش پاسخ
 • محمد امین

  مرسی وای متن و ترجمه نیست

  1 سال پیش پاسخ
 • ی نفر

  اوکی ولی وایبش>>>>>

  1 سال پیش پاسخ
 • بایا

  عالی🙃

  1 سال پیش پاسخ
 • Rasok

  ۴:۱۱ دقیقه

  1 سال پیش پاسخ