دانلود آهنگ زیبای Eminem به نام Mockingbird

آهنگ قدیمی امینم با نام مرغ مقلد

دانلود آهنگ زیبای Eminem به نام Mockingbird

Eminem New Song Mockingbird

این آهنگ رو با بهترین کیفیت [Flac] و همچنین کیفیت 320Kb , 128Kb دانلود کنید

ژانر آهنگ : Rap/Hip Hop – سال انتشار آهنگ : 2004 – مدت زمان اهنگ : 4:10

دانلود آهنگ زیبای Eminem به نام Mockingbird

جهت دانلود آهنگ Mockingbird با صدای Eminem به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ Mockingbird با صدای Eminem

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

I know sometimes things may not always make sense to you right now
می‌دونم که بعضی وقتها نه همیشه اتفاقات برای تو در لحظه مفهومی ندارن
But hey, what daddy always tell you?
ولی هی، بابا همیشه بهت چی گفته؟
Straighten up little soldier
صاف وایسا سرباز کوچک
Stiffen up that other limb
اون پاپتم صاف کن
What you crying about?
واسه چی گریه می‌کنی؟
You got me
تو منو داری

Hailie I know you miss your mom and I know you miss your dad
هیلی می‌دونم دلت برای مامان و بابا تنگ شده
Well I’m gone but I’m trying to give you the life that I never had
آره خوب من رفتم ولی سعی کردم زندگی برات بسازم که خودم هرگز نداشتم
I can see you’re sad, even when you smile, even when you laugh
ناراحتیت رو می‌بینم، حتی اگه بخندی
I can see it in your eyes, deep inside you want to cry
اون رو توی چشات می‌بینم، می‌بینم که تو اعماق وجودت می خوای گریه کنی
Cuz you’re scared, I ain’t there?
دلیل ترسیدنت این بود که من اونجا نبودم؟
Daddy’s with you in your prayers
بابا با دعاهای تو همیشه پیشت هست
No more crying, wipe them tears
دیگه گریه نکن، اشکاتو خشک کن
Daddy’s here, no more nightmares
بابا اینجاست، کابوس تموم شد
We gon’ pull together through it, we gon’ do it
می‌ریم که دوباره با هم باشیم، این کار رو انجام می دیم
Laney uncles crazy, aint he?
عموی لینی دیوونست، نیست؟
Yeah but he loves you girl and you better know it
آره اما دختر اون تو رو دوست داره، خودت بهتر می‌دونی
We’re all we got in this world
ما هممون به این دنیا آورده شدیم
When it spins, when it swirls
وقتی که می‌چرخید و چرخ می‌خورد
When it whirls, when it twirls
وقتی که می‌چرخید و می‌چرخید
Two little beautiful girls
دو تا دختر قشنگ
Lookin’ puzzled, in a daze
گیج به این پازل نگاه می‌کردند
I know it’s confusing you
می‌دونم که دلسردت می‌کنه
Daddy’s always on the move, mamma’s always on the news
پدر همیشه در حال حرکته، مادر همیشه تو اخباره
I try to keep you sheltered from it but somehow it seems
سعی کردم تو رو از اون حفظ کنم ولی خوب گاهی دیده می‌شه
The harder that I try to do that, the more it backfires on me
سختر از اینکه من بخوام انجامش بدم، اینکه بیشتر به من ضربه می‌زنه

All the things growing up his daddy that he had to see
همه چیز بزرگ می‌شن و پدر باید اونارو ببینه
Daddy don’t want you to see but you see just as much as he did
بابا نمی‌خواست تو اونا رو ببینی ولی تو بیشتر از اون می‌دونی
We did not plan it to be this way, your mother and me
قرار نبود اینطوری بشه، مادرت و من
But things have gotten so bad between us
اما همه چیز بین ما بد پیش رفت
I don’t see us ever being together ever again
فکر نمی‌کنم دیگه بتونیم با همدیگه باشیم
Like we used to be when we was teenagers
مثل اون وقتا که نوجوون بودیم
But then of course everything always happens for a reason
ولی قطعاً هر چیزی به یک دلیلی اتفاق می‌افته
I guess it was never meant to be
فکر کنم قرار نبوده که اینجوری بشه
But it’s just something we have no control over and that’s what destiny is
اما این چیزی بود که ما تسلطی روش نداشتیم و در واقع تقدیر این بود
But no more worries, rest your head and go to sleep
اما نگران نباش، سرت رو بزار زمین و بخواب
Maybe one day we’ll wake up and this will all just be a dream
شاید یک روز از خواب پاشی و ببینی همه اینها تو خواب بوده

[Chorus]
Now hush little baby, don’t you cry
هیس کوچولوی من، گریه نکن
Everything’s gonna be alright
همه چی درست می‌شه
Stiffen that upper lip up little lady, i told ya
لبت رو صاف کن خانم کوچولو، بهت می‌گم
Daddy’s here to hold ya through the night
بابا اینجاست که توشب مواظبت باشه
I know mommy’s not here right now and we don’t know why
می دونم که مامان الان اینجا نیست و نمی‌دونیم چرا
We feel how we feel inside
ما حسی رو داریم که در درون حس می‌کنیم
It may seem a little crazy, pretty baby
به نظر دیوونگی می‌یاد، کوچولوی خوشگلم
But i promise momma’s gon’ be alright
اما قسم می‌خورم که مادرت حالش خوب می‌شه

It’s funny
خنده‌داره
I remember back one year when daddy had no money
یادم میاد یک سال پیش رو وقتی که بابا هیچ پولی نداشت
Mommy wrapped the Christmas presents up
مامان هم کادوهای کریسمس رو بست
And stuck ’em under the tree and said some of ’em were from me
و اونا رو زیر درخت قرار داد و گفت چند تا از اونا مال منه
Cuz daddy couldn’t buy ’em
چون بابا نمی تونست بخره
I’ll never forget that Christmas I sat up the whole night crying
هیچوقت اون کریسمس رو فراموش نمی‌کنم تمام شب رو گریه می‌کردم
Cuz daddy felt like a bum, see daddy had a job
چون پدر احساس می‌کرد یه مفت خوره، ببین پدر کار داشت
But his job was to keep the food on the table for you and mom
اما کارش گذاشتن غذا روی میز برای تو و مامان بود
And at the time every house that we lived in
اون موقع هر خونه‌ای که ما توش زندگی می‌کردیم
Either kept getting broke into and robbed
یه عده میومدن تو و ازش دزدی می‌کردن
Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar
یا خونه رو برای فروش می‌ذاشتن و مامان یه کم پول برای تو توی یه شیشه نگه داشته بود
Tryna start a piggy bank for you so you could go to college
یه جور قلک بریا تو تا بتونی بری دانشگاه
Almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it
تقریباً هزار دلار داشت تا وقتی که یکی شیکوندش و اونو دزدید
And I know it hurt so bad it broke your momma’s heart
و می‌دونم خیلی مامانتو اذیت کرد و قلبش رو شیکست
And it seemed like everything was just startin’ to fall apart
و انگاری از همون موقع همه چی به هم ریخت
Mom and dad was arguin’ a lot so momma moved back
مامان و بابا خیلی جر و بحث می‌کردن و مامان رفت
On the Chalmers in the flat one bedroom apartment
به چالمرز توی یک آپارتمان یک خوابه
And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara
و پدر هم رفت به قسمت دیگه مایل هشتم تو ناوارا
And that’s when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre
و همون موقع بابا با یک سی دی رفت کالیفرنیا به ملاقات دکتر دره
And flew you and momma out to see me
و بعد با پرواز اومد که تو و مامان اومدین منو ببینین
But daddy had to work, you and momma had to leave me
اما بابا باید کار می‌کرد، تو و مامانت باید منو ترک می‌کردین
Then you started seeing daddy on the T.V. and momma didn’t like it
بعدش تو بابا رو تو تلویزیون می‌دیدی و مامان این رو دوست نداشت
And you and Laney were to young to understand it
و تو و لینی خیلی کوچیکتر این بودید که درک کنید
Papa was a rollin’ stone, momma developed a habit
بابا یک رولینگ استون شده بود، مامان هم معتاد
And it all happened too fast for either one of us to grab it
و همه اینا انقدر زود اتفاق افتاد که هیچکدوم نتونستیم جمعش کنیم
I’m just sorry you were there and had to witness it first hand
متأسفانه تو اونجا بودی و شاهد همه چیز
Cuz all I ever wanted to do was just make you proud
چون تنها کاری که من همیشه می‌خواستم انجام بدم، این بود که تو رو سربلند کنم
Now I’m sittin in this empty house, just reminiscing
حالا من توی خونه خالی نشستم و دارم خطارات رو به یاد میارم
Lookin’ at your baby pictures, it just trips me out
به عکسای بچگی تو نگاه می‌کنم، من رو به دور دستا می‌بره
To see how much you both have grown, it’s almost like you’re sisters now
تا ببینم چقدر شماها بزرگ شدید، حالا دیگه تقریباً عین خواهرت می‌مونه
Wow, guess you pretty much are and daddy’s still here
وای، فکر کنم خوشگل تر شدی، بابا هنوز اینجاست
Laney I’m talkin’ to you too, daddy’s still here
لینی با تو هم هستم، بابا هنوز اینجاست
I like the sound of that, yeah
آره از شنیدنش خوشم میاد
It’s got a ring to it don’t it?
یه صدای زنگ مانندی داره، نداره؟
Shh, momma’s only gone for the moment
هیس، مامان فقط برای چند لحظه رفته

[Chorus]

And if you ask me too
اگه از منم بپرسی
Daddy’s gonna buy you a mockingbird
پدر رفته یه جوجو بخره
I’mma give you the world
من همه دنیا رو هم بهت می‌دم
I’mma buy a diamond ring for you
برات یه حلقه الماس خریدم
I’mma sing for you
برات آواز خوندم
I’ll do anything for you to see you smile
هرکاری برات می‌کنم تا خندت رو ببینم
And if that mockingbird don’t sing and that ring don’t shine
اگه جوجو نخوند و اون انگشتر هم برق نزد
I’mma break that birdies neck
گردن جوجو رو می‌شکونم
I’d go back to the jewler who sold it to ya
و بر می‌گیردم به اون جواهر فروشی که اون رو به تو فروخته
And make him eat every carat don’t **** with dad (haha)
و مجبورش می‌کنم هرچی طلا داره بخوره تا دیگه بابا رو سرکار نزاره…

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

امتیاز شما به این آهنگ (سمت چپ پنج ستاره)

میانگین امتیاز : 4.3 / 5. تعداد آرا : 1673

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

نظرات کاربران 👇 ( ❌پیام های حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز تایید نخواهد شد❌ )

50 نظر
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد

 • خودمم.بفرمایید؟

  وای وای وای یا ابلفظل 👹

  خواهران برادران هر کس یه اعتفاد داره پسسی به بی‌تی‌اس بودن یا نبودن طرف کار نداشته باشید و و بزارین هرکس هرجور میخواد باشه و خواهشااااا به کسی هیت ندید

  1 هفته پیش پاسخ 62
 • ARMY

  حالا که کامنتا رو میبینم میفهمم در اصل اونی که دنبال شره هیتران آخه بابا ول بدین دگه بی تی اس گیه اوکی ولی من ترجیح میدم اونا رو حمایت کنم تا یه مشت آدم جنسیت پرست که سرشونو تو کونه بقیه در نمیارن ول بدین آخه به شما چه خود امینم هیچی نمیگه شماها زر میزنین😑

  بابا آخه شماها کی میخواید بفهمید زندگی شخصی و حریم خصوصی چیزی نی که بخواید توش دخالت کنید خب

  از نظر ما کیپاپر ها شعور مهم تر از گرایشه

  و باعث افتخاره که کیپاپرا انقدر جنسیت پرست نیستن

  1 هفته پیش پاسخ 136
  • آرمی در پاسخ به ARMY

   حق ب توان هزار

   1 هفته پیش پاسخ 11
 • Eminem The king

  می دونستید مخفف BTS چیه برادران تروریست صهیونیست👍

  2 هفته پیش پاسخ 108
 • Bion

  چرا حرف اضافه میزنی به فرض اصلا اینا تا حالا ندیدن

  اصلا این ادمای مثلا رپ کن رفتن کاخ سفید و این چرا و پرتا

  چیش به تو میرسه که داری فشار میخوری ؟

  خودم یسری از موزیکاشونو گوش دادم بد نبود ولی دیگه یجور دارید رفتار میکنید انگار طرف فامیلی چیزیه

  بکشید بیرون بابا

  2 هفته پیش پاسخ 40
 • آرمی

  اوه از اتاق فرمان اشاره میکنن بعضی ها نظرشونو به عنوان هیتر به بی تی اس میگن بیاین گوشی بدیم

  او خدای من بااینکه واق واق میکنین زبونتونو نمیفهمیم و نظرتون به یه ورمونم نیس .

  هیترا هیت میدن بازیکنا بازی میکنن و اوج میگیرن و این حق انتخابشونه😏

  موفق باشین عزیزان دعای خیر آرمیون هم پشت سرتونه بلکه شمارم کسی به عنوان بزرگترین فندوم شناختن

  2 هفته پیش پاسخ 114
 • کینگ کیپاپ

  عزیزای من درحد BTS نیستید که بخواید اسمشونو به زبون بیارید خوب ؟ نه شما در حدشید نه نه کسی که استن میکنید. bts کسایی شدن که حتی استاد ها هم توی کلاس درس اسمونو میارن اونقد که مشناسن . اصن شما در حد کسایی ک رفتن کاخ شقید نیستید درحد کسایی که موزیک ویدیوشون ۲ میلیارد بازدید داره درحالی که کل جمعیت جهان ۷ میلیارده تقریبن میشه گفت یک سوم جهان فنشونه . درضمن آرمی ها بچن؟ خوب بچه باشن الان تو خودت بزرگی مثلن ۳۰ سالته اومدی اینجا کامنت میزاری؟ الاغا شما خودتون نهایش ۱۷ سالتونه دیگه😂

  من خودم آرمیم ۱۹ سالمه ۷ ساله هم آرمیم دانشجو هم هستم پس گوه نخور و یکم اطلاعات راجب کنسرتای bts داشته باش جیگرم

  و یه چیز دیگه که میگین btd گیه خوب گی باشن به تو چه هروقت اومدن بابا تو گا،ییدن اون وقت شکایت کن

  البته پسرای ما پاکن و امید میلیون ها نفر بابای تو رو میخوان چیکار

  خلاصه که برید درستونو بخونید امتحان دینیتونو پاس کنید مجبور نشید واس شهریور دوروز دیگه خودتون واس خودتون خندتون میگیره که چرا یه زمان سرم تو کون bts و آرمیا بود

  به جا اینکه پیشرفت یکی دیگه رو نادیده بگیری یکم رو پیشرفت خودت کار کن به خدا btsببینه هیتراش چن تا بچه ها راهنمایی توسایتای ایرانین دیگه جم میکنن کارو بارشونو میرن تااخر عمرشون فقط میخندن

  2 هفته پیش پاسخ 1615
 • کسی که آرمی و امینم هم دوست داره

  وقتی حتی یکمم عقل ندارید

  ولی میخوایید یه چیزی گفته باشید :

  3 هفته پیش پاسخ 74
  • هیچکس در پاسخ به کسی که آرمی و امینم هم دوست داره

   نگا هم برو اون رپر دکوریو گوش بده این طرفا افتابی نشو ب امام حصین نمیدونه اسم امینم اصن چی هس بعد واسه ما میگه ارمی و امینم دوس‌ دارم خب فلان شده اسم اون گی تی لزو کنار سلطان نیار

   3 هفته پیش پاسخ 511
   • آرمی در پاسخ به هیچکس

    اولن ک با سواد حسین اونجوری نوشته نمیشه دومن ک در مورد پسرامون درس حرف بزن

    1 هفته پیش پاسخ 11
  • ARMY در پاسخ به کسی که آرمی و امینم هم دوست داره

   وای وای وای چرا انقدر حق بودددد

   خیلی باهات موافقم

   1 هفته پیش پاسخ 11
 • کسی که آرمی و امینم هم دوست داره

  وقتی حتی یکمم عقل ندارید ولی میخوایید یه چیز گفته باشید :

  3 هفته پیش پاسخ 50
 • luna

  واقعا درکتون نمی‌کنم میدونستید

  امینم و شوگا ( یکی از عضوای bts )

  بهترین رپرای دنیا هستن؟؟؟؟

  و راستی همه آهنگا معنی های

  خاص خودشون رو دارن اگه معنی

  بعضی از آهنگارو نمیفهمید از نفهمی خودتونه

  3 هفته پیش پاسخ 614
  • هیچکس در پاسخ به luna

   امینمو با اون گی مقایسه نکن اه اه دیگه دارین نجس میکنین رپو دیگه یک مشت الدنگ گی پسر باز اومدن دارن رپ میکنن رپی ک مال سیاهپوستاس مال زجر کشیده هاس

   3 هفته پیش پاسخ 1516
   • آرمی در پاسخ به هیچکس

    خا باهوش خودت میگی سیاه پوست امینم ک سیاه پوست نی البته من توهین نمیکنم امینم و آهنگشو دوس دارم ولی آنقدر در مورد شوگا زر زر نکن وقتی حتی نمیدونی کیه

    البته الان ک فک میکنم میبینم باید گذاشت شما هر چی دلتون میخواد بگین ب هر حال ک فرقی واسه اونا نمیکنه

    1 هفته پیش پاسخ 41
 • Parham

  فقط اونجایی که میگه that ring don't shine

  I'ma break that birdy's neck

  I'll go back to the jeweller who sold it to ya

  And make him eat every carat اگه اون حلقه برات ندرخشه میدم به خورد کسی که اینو بهت فروخت 💔😂

  3 هفته پیش پاسخ 100
 • خسته

  هعی داره زندگی منو میگه😂💔🙃

  3 هفته پیش پاسخ 10
 • عآرین

  اصلا هم امینم بدرد نخور هم بی تی اس بدرد نخور

  سلطان بیلی آیلین و ادشرین البته چون که دختر خالم یکی از بستگان bts fan است و یکی دیگر از بستگان طرفدار امینم هر دوشون بد نیستن

  4 هفته پیش پاسخ 141
  • هیچکس در پاسخ به عآرین

   عآرین هرموقع روبیکاتو پاک کردی رفتی پیج امینمو توی اینستا فالو کردی بعد بیا در مورد پدرت اینجور نظر بده و این شوگا کیه بی زحمت اون گیو با سلطات مقایسه نکنین

   3 هفته پیش پاسخ 67
   • انسان در پاسخ به هیچکس

    مث اینکه خودتم تازه روبیکاتو پاک کردی اینقد اطلاعات داریا کلک🤣🤣

    توام هروقت سرتو ازکون bts کشیدی بیرون یه نفس عمیق بکش بعد فیلتر شکنتو وصل کن برو اینستا ببین دنیا دست کیه . تو کل جهان بری بگی btsهمه میشناسن بگی امینم دونفر جوجه شاید دست ببرن بالا حالا😂

    یه اطلاعاتم راجب بزرگترین کنسرت ،کاخ سفید ،سازمان ملل، جام جهانی ،بیلبورد و ...هم داشته باشین

    شما حتی نمیدونین اینا چین چون کسایی ک استن میکنید هم اینارو ندیدن

    ولی ما آرمیا عادت کردیم دیگه به این برده شدنا و جایزه ها حتی دیگه شوکه هم نمیشیم زندگی عادیمونه کاخ سفید و بیلبورد واسمون شده جوجه البته دهن به دهن شدن با شماهایی هیچی نیستین و توخونه خرابت یه گوشی هوشمند دستته فک کردی دنیا رو میشناسی و گنگی زیاد خوب نیس

    و نتیجه نمیده دیگه بالاخره میای یه کلمه مینویسی گی تی لز که مثلن تخریب کنی درحالتی که نمیدونی ماها داریم دعا میکنیم شیپ مورد علاقمون واقعی باشه و تخریب نمیشیم هیچ بیشتر خوشحال میشیم

    من برم به کارام برسم شمام اینجا بپوسین

    چن ماه دیگه از استانبول باهاتو درارتباطم

    همینقد درحد بی تی اس و آرمیاش نیسیتین . شما فعلن درگیر وصل کردن فیلتر شکنتون خواهید بود

    2 هفته پیش پاسخ 59
   • ARMY در پاسخ به هیچکس

    عآرین جان شوگا رو با سلطات اینا مقایسه نکن اینا هنو دارن با شمیشیر دچیتا جر میخورن😂😂😂😂

    1 هفته پیش پاسخ 11
  • به تو چه بدبختتتتتت در پاسخ به عآرین

   You are not the one to comment on BTS. Now do you think your words were very effective? You feed our wedge too much, I need enough for the rest of the hitters...

   ترجمه:

   اخه اسکل تو کسی نیستی که بتونی درباره ی بی تی اس نظر بدی.

   الان فکر میکنی حرفت خیلی تاثیر گذار بود؟ دیگه زیادی داری از گوه ما تغذیه میکنی دیگه بسه برای بقیه هیتر ها نیاز دارم...

   2 هفته پیش پاسخ 31
 • م

  شمایی که فقط بلدین ایرادای بقیه رو ببینین اول خودتونو یه نگا بندازید ببینین خیلی بی عیبین؟ چرا یبارم شده به اعتقادات و نظرات هم احترام نمیزارین آخه. چه بی تی اس چه امینم همه جدا از همن اینارو بهم ربط ندین دیگه اه، چه بی تی اس چه امینم هردو شون فوق الاده ان همین

  4 هفته پیش پاسخ 2512
 • ممد

  این آهنگش خداس

  4 هفته پیش پاسخ 211
 • Minaa

  چندتا از لیریکای بی تی اس رو گوش دادی که اینو میگی؟ بعدشم چرا مقایسه میکنی:| امینم جای خود بی تی اسم جای خود. فقط میخواستی یه چیزی گفته باشی . نمیدونم چرا انقد میسوزین چتونه بابا

  1 ماه پیش پاسخ 226
  • arshia در پاسخ به Minaa

   چرا وقتی انگلیسی بلد نیستین، گو زیاد تر از دهنتون میخورین؟

   2 هفته پیش پاسخ 20
 • ……

  عزیزانم دعوا نکنید به همه میرسه اصلا نگران نباشی

  1 ماه پیش پاسخ 101
 • Mmm

  God of rap😍🙏

  1 ماه پیش پاسخ 110
 • رضا

  خوب بر عکس کیپاپ BTS این سرشار از محتوا بود خیلی جذاب بود بیت و فلو خیلی حق بود این آهنگ میتونه بیف بشه.سس شعر کافیه اصلا مگه میشه از امینم ایراد گرفت؟ چقدر پخته میخونه این آدم موسیقی رو بلده

  2 ماه پیش پاسخ 5071
  • Vania در پاسخ به رضا

   لطفا راجع به چیزی که نمیدونی نظر نده واین که همین گروه btsهم اهنگای زیاد معناداری داره که حتما ندیدی برای همین بهره بعد از تحقیق کردن حرف بزنی

   1 ماه پیش پاسخ 4933
   • Power در پاسخ به Vania

    موافقم

    1 ماه پیش پاسخ 137
   • Sad boy در پاسخ به Vania

    ببینم ننت اهل کره بوده یا بابات؟ :/

    کی پاپ میخوای ی جا دیه

    امینم حرمت داره

    شما بی تس فنا تحمل شنیدنشو ندارین

    برین همون چینچونگ یانگ بانگتونو گوش کنین

    اسکلا

    1 ماه پیش پاسخ 3342
    • Koll در پاسخ به Sad boy

     مگه تو همشری امینم هستی ک فشار میخوری

     بعد چرا اصن بی تی اس و امینم رو مقایسه میکنیی

     کسی چیزی بهت گفته مگه کف کردی ؟

     1 ماه پیش پاسخ 3213
    • کیپاپری که امینم گوش میده در پاسخ به Sad boy

     اولن اینکه به همه توهین نکن.دومن که من خودم کی ماما هستم و فن امینم هم هستم.خوبه منم بگم امینمتون فلانه فلانه؟شما سلیقتون آهنگ های بی تی اس نیست و ما هم شمارو مجبور نکردیم.دوس نداری بگو سلیقم نیس لازم نیس توهین کنی دادا

     1 ماه پیش پاسخ 215
     • هیچکس در پاسخ به کیپاپری که امینم گوش میده

      لطفا دیگه امینم گوش نده خودن امینم بفهمه یک ارمی فنشه همونجا قبرشو میکنه هعییی یک مشت بچه سال جمع شدن دارن با ابروی چندین ساله امینم بازی میکنن

      3 هفته پیش 74
    • یه بنده خدا در پاسخ به Sad boy

     دادا این همه فشار نداره که ...

     دممم ... باز دمممم

     3 هفته پیش پاسخ 10
    • هیچکس در پاسخ به Sad boy

     داش چرا با یک مشت بچه سال دهن ب دهن میزاری هعییی دیگه حرمت امینمم حفظ نمیشه ته سن اینا ۱۶ هس 😂

     3 هفته پیش پاسخ 41
   • Parham در پاسخ به Vania

    وقتی میخوای ثابت کنی بچه سالی:

    1 ماه پیش پاسخ 823
   • هیچکس در پاسخ به Vania

    چرا باید یک مشت گی بیان لفظ بیان و درمورد زندگی صبت کنن ؟خدا رنگین کمونو واسه زیبایی اسمون افرید ن نشان دادن مریضیهای شخص

    3 هفته پیش پاسخ 24
  • کیپاپر که امینم گوش میده در پاسخ به رضا

   بی تی اس محتواشو فقط انسان ها میفهمن که شما جلوشان نیستین

   1 ماه پیش پاسخ 2413
   • هیچکس در پاسخ به کیپاپر که امینم گوش میده

    از کی سخنان گی تی لزو فقط ادما میفهمن؟😂 بابا جمع کنین یک مشت الدنگِ گی

    3 هفته پیش پاسخ 110
 • ائلمان

  بدون اینکه کاری بکنه میگه که من کیم!

  2 ماه پیش پاسخ 93
 • ……..

  ظاهرا این آهنگ رو برای دخترش خونده بوده خیلی قشنگ و غم انگیز بود🙂💔

  2 ماه پیش پاسخ 451
  • ممد در پاسخ به ........

   برای دوتا دخترش

   2 ماه پیش پاسخ 240
 • Nevermind

  ؛)

  3 ماه پیش پاسخ 122
 • SAM

  قسمت آخر که میگه هر کاری میکنم تا خنده تو ببینم....)

  3 ماه پیش پاسخ 382
 • محمد امین

  مرسی وای متن و ترجمه نیست

  3 ماه پیش پاسخ 383
 • ی نفر

  اوکی ولی وایبش>>>>>

  3 ماه پیش پاسخ 534
 • بایا

  عالی🙃

  3 ماه پیش پاسخ 303
 • Rasok

  ۴:۱۱ دقیقه

  3 ماه پیش پاسخ 2212
🎵دانلود آهنگ ها از تلگرام 🎵
عضویت